+38 044 272 22 05, +38 044 272 34 03

Київ, вул. Вознесенський узвіз, 22

office@cimt.com.ua

 • UKR

Договор о предоставлении образовательно-научных услуг

ДОГОВІР
про надання освітньо-наукових послуг

м. Київ                                                                          «___» ______ 20__ року

 

Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (далі – ЦІМТ), в особі директора Тодурова Івана Михайловича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони (далі – Виконавець) та

 

_______________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (повне найменування юридичної особи), яка замовляє освітню послугу)

 

(далі -Замовник) для _____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

(далі – Одержувач), разом при спільному згадуванні Сторони, уклали цей Договір про таке:

 

 1. Предмет договору

1.1. Предметом договору є надання освітньо-наукових послуг, Код ДК 021:2015-__________________________________________________________________________

1.2. На умовах визначених цим Договором Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника здійснити надання Одержувачу освітньо-наукових послуг, а саме:

________________________________________________________________________________

(освітня послуга)
________________________________________________________________________________

(форма навчання)

________________________________________________________________________________

(місце та строк надання освітньої послуги)

________________________________________________________________________________

(ступінь вищої освіти)

________________________________________________________________________________

(назва спеціальності)

________________________________________________________________________________

(обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти в кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи)

 

 1. Обов’язки та права Виконавця

2.1. Виконавець зобов’язаний:

2.1.1. Надати Одержувачу освітньо-наукові послуги на рівні освітньо-наукової (наукової) програми в галузі знань 22 Охорони здоров’я, спеціальності 222 Медицина спеціалізації Хірургія, що введена Наказом директора ЦІМТ від «__» _____ 2019р. № ___ (далі – освітньо-наукова (наукова) програма) .

2.2.2. Забезпечити дотримання прав Замовника та Одержувача.

2.2.3. Видати Одержувачу документ державного зразка про здобуття певного ступеня вищої освіти, за умови виконання Одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня вищої освіти.

2.2.4. Інформувати Одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньо-наукових послуг, їх якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначених послуг.

2.2. Виконавець має право вимагати від Замовника своєчасно вносити плату за освітньо-наукову послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим Договором.

 

 1. Обов’язки та права Замовника

3.1. Замовник зобов’язаний своєчасно вносити плату за освітньо-наукові послуги в розмірах та в порядку, встановлених цим Договором.

3.2. Замовник має право вимагати від Виконавця:

3.2.1. Надання освітньо-наукових послуг Одержувачу на рівні освітньо-наукової (наукової) програми.

3.2.2. Забезпечення дотримання своїх прав, а також прав Одержувача.

3.2.3. Видачі Одержувачу документа державного зразка про здобуття певного ступеня вищої освіти, за умови виконання Одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня вищої освіти.

3.2.4. Інформування одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньо-наукових послуг, їх якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначених послуг.

 

 1. Обов’язки та права Одержувача освітньо-наукової послуги

4.1. Одержувач освітньо-наукових послуг має право на:

4.1.1. Вибір форми навчання під час вступу до ЦІМТ.

4.1.2. Безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту.

4.1.3 Трудову діяльність у позанавчальний час.

4.1.4. Додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням.

4.1.5. Користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами ЦІМТ.

4.1.7. Користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою базами ЦІМТ у порядку, передбаченому Статутом ЦІМТ.

4.1.8. Забезпечення гуртожитком та цілодобовим доступом до нього на строк навчання у порядку, встановленому законодавством.

4.1.9. Участь у науково-дослідних роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації.

4.1.10. Участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку.

4.1.11. Участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, побуту, оздоровлення.

4.1.12. Участь у громадських об’єднаннях.

4.1.13. Вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньо-науковою (науковою) програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

4.1.14. Академічну мобільність, у тому числі міжнародну.

4.1.15. Отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством.

4.1.16. Зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” періодів навчання за очною формою навчання у аспірантурі та докторантурі (за умовами контракту) ЦІМТ, за умови добровільної сплати страхових внесків.

4.1.17. Академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача освітньо-наукового рівня вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

4.1.18. Участь у формуванні індивідуального навчального плану.

4.1.19. Моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо.

4.1.20. Захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства.

4.1.21. Проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством.

4.1.22. Канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік.

4.1.23. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

4.1.24. Оскарження дій органів управління закладу вищої освіти та їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників;

4.2. Одержувач, який навчається у ЦІМТ за очною формою навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання академічних та соціальних стипендій у встановленому законодавством порядку.

4.3. Одержувач, який навчається у ЦІМТ за очною формою навчання, можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами.

4.4. Одержувач зобов’язаний:

4.4.1. Дотримуватися вимог законодавства, зокрема Закону України «Про вищу освіту», Статуту та Правил внутрішнього розпорядку ЦІМТ.

4.4.2. Виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями ЦІМТ.

4.4.3. Виконувати вимоги освітньо-наукової (наукової) програми (індивідуального навчального плану (за наявності), дотримуючись академічної доброчесності, та досягати визначених для відповідного освітньо-наукового рівня вищої освіти результатів навчання.

 

 1. Плата за надання освітньо-наукових послуг
  та порядок розрахунків

5.1. Розмір плати за надання освітньо-наукових послуг у повному обсязі встановлюється в національній валюті, при цьому Виконавець має право змінювати розмір плати за навчання не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік з обов’язковим інформуванням про це Замовника.

5.2. Загальна вартість освітньо-наукових послуг за весь строк навчання становить ________________________________________________ гривень.

(сума цифрами і словами)

5.3. Вартість освітньо-наукових послуг за календарний рік навчання становить ________________________________________________ гривень.

5.4. Замовник вносить плату за ______________________________________________________________________________

(одноразово (щороку, щосеместрово, щомісяця) із зазначенням способу оплати (готівкою, безготівково)

не пізніше ніж за  ________________, на підставі рахунку або Акту наданих послуг.                                       (день, місяць, рік)

 

 1. Відповідальність сторін за невиконання або
  неналежне виконання зобов’язань

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно вимог чинного законодавства України та цього Договору.

6.2. За несвоєчасну оплату освітніх послуг Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі ____________________ несплаченої суми за кожний день прострочення.

(відсотків)

6.3. У разі дострокового розірвання Договору внаслідок порушення Виконавцем договірних зобов’язань або у разі відрахування Одержувача освітньо-наукових послуг (крім випадків, коли Одержувач відрахований у зв’язку з невиконанням обов’язків, визначених п. 4.4. Договору) кошти, що були внесені Замовником як плата за надання освітньо-наукових послуг, повертаються йому в обсязі оплати частини послуг, не наданих на дату розірвання Договору.

6.4. У разі дострокового розірвання Договору у зв’язку з порушенням Замовником договірних зобов’язань або невиконанням Одержувачем обов’язків, визначених п. 4.4, кошти, що були внесені Замовником, залишаються у Виконавця та використовуються для виконання його статутних завдань.

 

 1. Зміна та розірвання Договору

7.1. Зміна та розірвання Договору в односторонньому порядку не допускається.

7.2. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати Договір, повинна надіслати пропозиції про це другій Стороні.

7.3. Сторона Договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання Договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду.

7.4. Розірвання Договору можливе:

7.4.1. За згодою Сторін.

7.4.2. У разі неможливості виконання Стороною Договору своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо освітньо-наукових послуг, і незгоди будь-якої із Сторін внести зміни до Договору.

7.4.3. У разі ліквідації юридичної особи – Замовника або Виконавця, якщо не визначений правонаступник.

7.4.4. У разі відрахування з ЦІМТ Одержувача освітньо-наукових послуг згідно із умовами Договору та законодавством.

7.4.5. За рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання однією із Сторін умов Договору.

7.5. Дія Договору тимчасово припиняється у разі надання Одержувачу освітньо-наукових послуг академічної відпустки відповідно до законодавства на весь строк такої відпустки, про що вносяться відповідні зміни до Договору.

 

 1. Інші умови

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до «____» _______ 20__ року, але в будь якому випадку  до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

8.2. Зарахування на навчання проводиться наказом по ЦІМТ.

8.3. Зміни та доповнення, а також розірвання даного Договору і додатків до нього, що є його невід’ємною частинами, здійснюються за взаємною письмовою згодою Сторін.

8.4. Всі спірні питання, що виникають з Договору, або пов’язані з ним, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо питання неможливо вирішити шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства Україні.

8.5. Жодна із Сторін не має права передавати права і обов’язки за даним Договором третім особам без письмової згоди на те іншої сторони.

 • Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
 • Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.
 • Цей Договір складений українською мовою у 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
 1. Місцезнаходження та реквізити сторін

 

      Замовник:     Виконавець:
___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

ДНУ «ЦІМТ НАН України»

04053, м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, 22

Код  за ЄДРПОУ 05417590

р/р 35217016016266, 35229316016266, 35222216016266

в ДКС України,

МФО 820172,

ІПН 054175926591

св. платника ПДВ № 39118330

тел. +380(44) 272-34-03,

факс +380(44) 272-20-12

E-mail: cimtnanu@ukr.net

неприбуткова організація

 

                                             

 

_______________

 

 Директор

 

________________І.М. Тодуров

 

 

З договором ознайомлений (а)

 

___________   (підпис) ________________________
(прізвище, ім’я, по батькові одержувача)

*Примітка. Замовником може бути фізична особа, яка замовляє освітньо-наукові послуги для себе як для Одержувача.