+38 044 272 22 05, +38 044 272 34 03

Київ, вул. Вознесенський узвіз, 22

office@cimt.com.ua

 • UKR

МЕТОДИКА проведення презентації дослідницької пропозиції під час складання вступного іспиту із спеціалізації Хірургія вступниками до аспірантури ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

« ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНИХ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАН УКРАЇНИ»

 

«Затверджую»
Голова Приймальної комісії
д.м.н., професор І.М.Тодуров
03.05.2022р.

 

МЕТОДИКА

проведення презентації дослідницької пропозиції під час складання

вступного іспиту із спеціалізації Хірургія вступниками до аспірантури

ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

 

Розглянуто та ухвалено
Приймальною комісією ДНУ «Центр
інноваційних медичних технологій НАН України»
(протокол № 02 від 03.05.2022р.)

 
 
 
 


 
 
 

ВСТУП

Презентація дослідницької пропозиції – це наукова доповідь вступника до аспірантури, яка супроводжується електронною презентацією.

Метою випробування є встановлення рівня володіння необхідними теоретичними і практичними знаннями з обраного напряму наукового дослідження; вміння сформулювати та обґрунтувати вихідні наукові положення та ідеї, що будуть покладені в основу майбутнього дисертаційного дослідження; схильності вступника до самостійного аналізу фундаментальних та прикладних наукових проблем.

Наукова доповідь вступника супроводжується електронною презентацією, в якій міститься інформація щодо обґрунтування тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, наукова ідея та гіпотеза, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач, доробок вступника тощо.

Тривалість презентації дослідницької пропозиції складає до 10 хвилин. Електронна презентація виконується за допомогою програми Microsoft Power Point. Виклад матеріалу здійснюється українською мовою. Роздрукований варіант електронної презентації зберігається в особовій справі вступника до аспірантури.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

1. Загальні вимоги до презентації

Презентація – це електронний документ, що являє собою набір слайдів, метою якого є візуальне подання задуму автора, максимально зручне для сприйняття конкретною аудиторією і спонукає її на взаємодію з автором.

Для проведення успішної презентації необхідно визначити структуру виступу, підготувати супроводжуючу промову та оформити слайди. Готуючи презентацію, можна використовувати фрагменти документів Word, електронних таблиць і діаграм Excel та ін.

На кожен слайд має бути виведена основна інформація. Кількість слайдів приблизно відповідає довжині доповіді. Якщо слайдів набагато більше, ніж часу, то виступаючий не встигне показати всі слайди.

Перший слайд повинен бути заголовний, останній слайд повинен містити інформацію про те, що доповідь закінчено. Решта слайдів презентації повинні містити обґрунтування тематики майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, наукову ідею та гіпотезу, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач, доробок вступника.

Презентація супроводжується доповіддю виступаючого. Доповідь має бути послідовною і логічною. Не рекомендується використовувати ефекти зміни слайдів. Достатньо простого перемикання слайдів відповідними клавішами або маніпулятором.

2. Практичні рекомендації з підготовки презентації

Створення презентації складається з трьох етапів: планування, розробки та репетиції.

Планування презентації – це багатокрокова процедура, що включає визначення мети, формування структури і логіки подачі матеріалу.

Планування презентації включає в себе:

 • визначення мети виступу;
 • визначення основної ідеї презентації;
 • планування виступу;
 • побудова логіки подачі матеріалу;
 • створення структури презентації;
 • підготовка висновку.

Розробка презентації – це підготовка слайдів презентації, визначення структури слайдів та їх оформлення.

Репетиція презентації – це перевірка та редагування створеної презентації.

Презентація повинна містити такі логічні блоки:

 • титульний аркуш. На ньому вказуються установа, в якій планується виконуватися робота, назва теми майбутнього наукового дослідження, прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, звання, прізвище та ініціали передбачуваного наукового керівника;
 • введення (зміст презентації). Другий слайд повинен містити коротке перерахування всіх основних питань, які будуть розглянуті в доповіді. Це дисциплінує доповідача, концентрує увагу слухачів. Під час створення такого слайду від автора вимагається дуже чітко виділити і сформулювати ключові проблеми доповіді;
 • основна частина, в якій обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, наукова ідея та гіпотеза, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці. Тут же наводяться конкретні пропозиції автора щодо вдосконалення певної сфери діяльності, а також напрями та шляхи вирішення досліджуваної проблеми. Змістовну інформацію повинен викладати доповідач, а на слайді слід вказувати основні тези, списки, схеми, рисунки, таблиці, діаграми;
 • висновок (висновки) має включати власну позицію вступника до проблем, що виникають, та шляхи їх вирішення.
 • у презентацію включається також список наукових праць вступника.

3. Вимоги до оформлення презентації

На слайдах презентації не пишеться весь той текст, який вимовляє доповідач. Текст на слайді повинен містити тільки ключові фрази, слова, які доповідач розвиває і коментує усно.

Презентація повинна бути виконана із застосуванням єдиного для всіх слайдів шаблону оформлення. Дизайн повинен бути простим і лаконічним.

Необхідно використовувати максимальний простір екрану (слайда). Слайди повинні бути пронумеровані із зазначенням загальної кількості слайдів у презентації.

Кожен слайд повинен мати заголовок. Всі заголовки повинні бути виконані в єдиному стилі (колір, шрифт, розмір, тощо). Заголовок може знаходитися в центрі або від краю слайда зверху. Текст заголовка слайда повинен бути розміром 30-41 пунктів. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Не повністю заповнений слайд краще, ніж переповнений. Як правило, на слайді має бути від 20 до 40 слів (максимум – 60 слів). Слід уникати використання суцільного тексту. Рекомендується використовувати нумеровані і маркіровані списки. Бажано використовувати короткі пропозиції або фрази. Не рекомендується переносити слова. Для оформлення презентації слід використовувати стандартні, широко розповсюджені шрифти, наприклад, такі як Arial, Tahoma, Verdana, Times New Roman. В одній презентації рекомендується використовувати тільки один шрифт. Розмір шрифту для інформаційного тексту не менше 22-24 пункту.

Елементи списку відокремлюються крапкою з комою. В кінці обов’язково ставиться крапка. Після двокрапки всі елементи списку пишуться з маленької літери.

При створенні слайда необхідно пам’ятати про те, що:

 • різкість зображення на великому екрані може бути нижче, ніж на моніторі.;
 • надмірно великий розмір шрифту ускладнює процес швидкого читання;
 • прописні букви сприймаються важче, ніж маленькі. Жирний шрифт, курсив і CAPS LOCK використовують тільки для виділення;
 • слайди можуть мати монотонний фон, а також фон-градієнт або фон-зображення. Однак слід уникати фонів, перевантажених графічними елементами. Бажано підібрати два-три різних фонових оформлення для того, щоб мати можливість замінити фон при поганій проекції перед виступом;
 • для презентації спочатку необхідно підібрати кольорову гаму до трьох кольорів, кожен з яких повинен відмінно читатися на вибраному фоні;
 • призначивши кожному з текстових елементів свій колір (великим заголовкам, дрібним заголовкам, підписам), потрібно слідувати такій схемі на всіх слайдах;
 • основний текст повинен бути темним на світлому фоні, або світлим на темному фоні. Також слід уникати використання текстових елементів червоного кольору;
 • слід уникати ефектів анімації тексту і графіки, за винятком випадків, коли це виправдано. Наприклад, можна використовувати ефект анімації для пояснення динаміки системи, алгоритмів і т.д.;
 • ілюстрації мають бути підписані на мові представлення роботи. Підписи рекомендується розташовувати під зображенням, або збоку, якщо воно, наприклад, має вертикальну орієнтацію. Розмір шрифту підписів повинен бути не менше 12 пункту;
 • зображенню слід надавати якомога більший розмір. Краще розподілити ілюстрації по слайдах, ніж розміщувати їх на одному, але в зменшеному вигляді;
 • фотографії можуть бути кольоровими, а векторна графіка (діаграми, схеми, графіки) повинні відповідати основній колірній схемі;
 • у діаграм, таблиць, схем, графіків має бути назва або такою назвою може служити заголовок слайду. Лінії і підписи повинні бути чіткими.

ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

  1. Мальцев К.В. Методичні рекомендації щодо створення мультимедійної презентації доповіді на захисті дипломної роботи ─ 2012;
  2. Журін А.А. Посібник Power Point. Короткі інструкції для початківців;
  3. Васільєва І.Л., Кірєєва Г.В., Бондарєва Ю.С. Алгоритм створення презентації. Методичні рекомендації для викладачів ─ 2012.
  4. Ракута В. М. Microsoft Office Power Point 2007 (2010) для педагогічних працівників: навчальний посібник. – Чернігів: ЧОІППО ім. К. Д.Ушинського, 2013. – 43с.
  5. Морзе Н. В., Дементієвська Н. П. Проектування, створення та використання навчальних мультимедійних презентацій, як засобу розвитку мислення учнів. Інформаційні технології і засоби навчання. [Електронне наукове фахове видання] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ITZN/em2/ content /07dnpsts.html.
  6. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. / Н. В.Морзе. – К.: Видавнича група BHV, 2008. – 352 c.
  7. Левченко О. М. Основи створення комп’ютерних презентацій: навч.посіб. / О. М. Левченко, І. В. Коваль, І. О. Завадський – К.: Вид. Група BHV, 2013. – 368 c.

 

Відповідальний секретар
приймальної комісії,
д.м.н., професор                                                                                                                                                                                                                 В’ячеслав ПЕЧИБОРЩ

 


 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ НА ВСТУПНОМУ

ВИПРОБУВАННІ «ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ»

Результати вступного випробування «Презентація дослідницької пропозиції» оцінюються за шкалою від 0 до 40 балів.

 

Актуальність дослідницької пропозиції

1-5 балів

Обгрунтованість наукової гіпотези

1-5 балів

Чітко визначені мета і завдання, предмет і об’єкт дослідження

1-5 балів

Здобувач знає вчених і основні наукові роботи на цю тему

5 – 10 балів

Здобувач розуміє недосліджені аспекти проблеми, передбачає можливу наукову новизну і практичну цінність дослідження

5 -10 балів

Здобувач вже має опубліковані наукові роботи на цю тему

1-5 балів

 

 1. Відмінно (37-40 балів) – вступник послідовно і логічно виклав в електронній презентації та супровідній доповіді матеріал щодо обґрунтування тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач. Візуальне подання задуму автора, максимально зручне для сприйняття науковою аудиторією. Презентація та текст доповіді відрізняються повнотою та достовірністю інформації, що використовується; логічністю структури; композиційною цілісністю; наявністю критичної оцінки наведених відомостей; аргументованістю висновків; ясністю, чіткістю та лаконічністю викладу; грамотністю та відповідністю стилю викладу нормам української мови. Вступник виявив глибоке і повне опанування змісту матеріалу, в якому він легко орієнтується, володіння понятійним апаратом, уміння пов’язувати теорію з практикою, вміння висловлювати та обґрунтовувати свої судження.
 2. Добре (31-36 балів) – має місце послідовне та логічне викладення матеріалу в електронній презентації та супровідній доповіді. Візуальне подання задуму автора, максимально зручне для сприйняття науковою аудиторією. Презентація та текст доповіді відрізняються повнотою та достовірністю інформації, що використовується; логічністю структури; композиційною цілісністю; наявністю критичної оцінки наведених відомостей; аргументованістю висновків; ясністю, чіткістю та лаконічністю викладу; грамотністю та відповідністю стилю викладу нормам української мови. Вступник виявив глибоке і повне опанування змісту матеріалу, в якому він легко орієнтується, володіння понятійним апаратом, уміння пов’язувати теорію з практикою, вміння висловлювати та обґрунтовувати свої судження, але у презентації та доповіді трапляються окремі неточності (похибки).
 3. Задовільно (25-30 балів) – вступником продемонстровані знання і розуміння основних положень щодо майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці, можливі шляхи розв’язання поставлених задач, але при цьому виклад матеріалу в презентації та доповіді неповний і непослідовний; мають місце неточності у визначенні понять, виявлено нездатність доказово обґрунтувати свої судження.
 4. Незадовільно (1-24 балів) – вступник має розрізнені, безсистемні знання з тематики майбутнього дисертаційного дослідження, не вміє виділяти головне і другорядне, допускає помилки у визначенні понять, хаотично і невпевнено викладає матеріал. Виявлено повне незнання і нерозуміння вступником навчального матеріалу або відмову від відповіді. З такою оцінкою вступник не може бути зарахованим на навчання до аспірантури.

 

Відповідальний секретар
приймальної комісії,
д.м.н., професор                                                                                                                                                                                                                 В’ячеслав ПЕЧИБОРЩ