+38 044 272 22 05, +38 044 272 34 03

Київ, вул. Вознесенський узвіз, 22

office@cimt.com.ua

 • UKR

Освітньо-наукова програма – 2019

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

« ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНИХ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАН УКРАЇНИ»

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор ДНУ, д.м.н, професор.
І.М.Тодуров
18.10.2019 р.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

(нова редакція)

 

Третій (освітньо-науковий) рівень
(назва рівня вищої освіти)
Доктор філософії

(назва ступеня, що присвоюється)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 22 Охорона здоров’я

(шифр та назва галузі знань)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 222 Медицина

(код та найменування спеціальності)

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ Хірургія

 

 

 

Розглянуто та ухвалено
Вченою радою ДНУ «Центр інноваційних
медичних технологій НАН України»
(протокол №8 від 18.10.2019р.)

Київ-2019


І. ПЕРЕДМОВА

 1. Розроблено проектною групою ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», яка утворена у складі відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня із спеціальності 222 Медицина у галузі 22 Охорона здоров’я, спеціалізації Хірургія.

 2. Розробники освітньо-наукової програми:

Тодуров І.М. – доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, директор ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», керівник проектної групи.

Якимець В.М. – доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, заступник директора з науково-організаційної та методичної роботи, член проектної групи.

Фурманов Ю.О. – доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України, завідуючий науково-організаційним відділом та інформації, член проектної групи.

Освітньо-наукова програма підготовки фахівців на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина, в галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціалізації Хірургія розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» зі змінами та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016р. №261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».

Освітньо-наукова програма визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію на основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття освітньо-наукового ступеню доктора філософії, перелік загальних та спеціальних (фахових ) компетентностей, нормативний та варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та вимоги до контролю якості вищої освіти.

ІІ – ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

підготовки доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров»я

зі спеціальності 222 Медицина

спеціалізація «Хірургія»

Складові

Опис освітньої програми

1-Загальна інформація

Повна назва закладу вищої освіти

Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

Повна назва кваліфікації мовою оригіналу

Доктор філософії в галузі охорони здоров’я з хірургії

Офіційна назва освітньої програми

Медицина: хірургія

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Одиничний диплом

Обсяг освітньо-наукової програми складає 56 кредитів ЄКТС на базі попередньо здобутого ступеня магістра (спеціаліста).

Наявність акредитації

Відсутня

Цикл/рівень

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти / восьмий кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій

Передумови

Без обмежень доступу до навчання

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до аспірантури при Державній науковій установі «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»», затвердженими вченою радою.

Мова(и) викладання

Українська, англійська (окремі дисципліни)

Основні поняття та їх визначення

Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується відповідним документом про вищу освіту (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Кваліфікаційна робота – це навчально-наукова робота, яка може передбачатись на завершальному етапі здобуття певного рівня вищої освіти для встановлення відповідності набутих здобувачами результатів навчання (компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти. Форми кваліфікаційної роботи включають ( не обмежуючись зазначеним): дипломну роботу, дисертаційне дослідження, публічну демонстрацію (захист), сукупність наукових статей, комбінацію різних форм вище зазначеного тощо.

Кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими для кваліфікцій даного рівня.

Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який виражає основні компетентностні характеристики рівня щодо навчання та/або професійної діяльності (пункт третій Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011р. № 1341 ).

Загальні компетентності – універсальні компетентності, що не залежать від предметної області, але важливі для успішної подальшої професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його особистісного розвитку.

Спеціальні (фахові, предметні ) компетентності – компетентності, що залежать від предметної області, та є важливими для успішної професійної діяльності за певною спеціальністю.

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Спеціалізація – складова спеціальності, що визначається закладом вищої освіти та передбачає профільну спеціалізовану освітню програму (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

2 – Мета освітньої програми

Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі охорони здоров»я, здатних розв»язувати комплексні проблеми хірургії, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність.

3 – Характеристика освітньої програми

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий) рівень

Ступінь вищої освіти

Доктор філософії

Предметна область(галузь знань, спеціальність, спеціалізація)

Галузь знань – 22 «Охорона здоров’я»

Спеціальність – 222 «Медицина»

Спеціалізація – «Хірургія»

Форма навчання

Очна, заочна

Освітня кваліфікація

Доктор філософії у галузі «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина», спеціалізації «Хірургія»

Кваліфікація в дипломі

Доктор філософії у галузі «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина», спеціалізації «Хірургія»

Орієнтація освітньої програми

Дослідницька

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Наукові дослідження в медицині за спеціалізацією: хірургія

Опис предметної області

Об’єкт вивчення та діяльності: Етика, мето­дологія, методи наукового дослідження, актуальні проблеми медичної науки.

Цілі навчання: Здобуття знань, навичок та вмінь, достатніх для вико­нання оригінального наукового дослідження, отри­ман­ня нових фактів та їх впровадження у практичну медицину та інші сфери життя.

Теоретичний зміст предметної області: Етика і методологія наукового дослідження; сучасні методи наукового дослідження у хірургії та суміж­них спеціальностях відповідно до напрямку наукового проекту; поглиблене вивчення спеціальності за нап­рямком наукового дослідження; розвиток мовних компетенцій та комунікаційних навичок, засвоєння технології презентації результатів наукового дослі­дження та інших компетенцій.

Методи, методики та технології: Освітня підготовка аспірантів ґрунтується на викорис­танні лекцій, практичних занять, семінарів, тренінгів із застосуванням дистанційних форм навчання).

Під час освітньої підготовки аспірант має оволодіти технологією інформаційного пошуку, комунікацій, презентацій результатів дослідження, написання дисертації тощо.

Інструменти та обладнання (об’єкти/пред­мети, пристрої та прилади, які здобувач ви­щої освіти вчиться застосовувати і викорис­товувати): Сучасне обладнання відповідно до наукових методів, оволодіння якими передбачене під час наукового дослідження.

Академічні права випускників:

Після отримання наукового ступеня доктора філософії випускник має право на здобуття наукового ступеня доктора наук та присудження відповідних наукових ступенів та вчених звань.

Обсяг програми у кредитах ЄКТС

Програма підготовки докторів філософії розрахована на 4 роки і включає освітню та наукову складові.

Нау­кова складова програми підготовки докторів філо­софії передбачає проведення власного наукового до­слідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Програма включає обов’язкові та елективні навчальні дисципліни.

Обсяг елективних курсів має складати не менш як 25%.

Обсяг навантаження освітньої складової освітньо-наукової програми становить: ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» – 56 кредитів ЄКТС.

До обсягу освітньої підготовки можуть зараховуватися кредити, отримані кандидатом при вивченні навчальних курсів відповідного освітнього рівню в інших університетах країни та за кордоном, у тому числі он-лайн (за наявності відповідного сертифікату світового взірця).

4 – Здатність випускників освітньої програми до працевлаштування та подальшого навчання

Здатність до працевлаштування

Фахівець може займати первинні посади ( за ДК 003:2010):

2310.1 Доцент,

2359.1 Науковий співробітник, науковий співробітник-консультант

Подальше навчання

Здобуття наукового ступеня доктора наук на науковому рівні вищої освіти, участь у постдокторських програмах.

5- Викладання та оцінювання

Викладання та навчання

Проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв»язання комплексних проблем у професійній галузі.

Оволодіння методологією наукової роботи, навичками презентації її результатів рідною й іноземною мовами.

Проведення самостійного наукового дослідження з використанням ресурсної бази ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» та партнерів.

Індивідуальне наукове керівництво, підтримка і консультування науковим керівником.

Отримання навичок науково-педагогічної роботи у вищій школі.

Оцінювання

Проміжний контроль у формі піврічного та річного звіту відповідно до індивідуального плану.

Апробація результатів досліджень на наукових конференціях.

Публікація результатів досліджень у фахових наукових виданнях ( не менше однієї у виданні, що входять до наукометричної бази Scopus або іншої міжнародної бази, визначеної Науково-методичною радою МОН України).

Мультимедійна презентація результатів дисертаційного дослідження на науковому семінарі.

Публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді.

6- Програмні компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної медичної діяльності, проводити оригінальне наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охороні здоров’я на основі глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або професійної практики.

Загальні компетентності

ЗК1. Здатність до науково-професійного вдосконалення, розвитку індивідуальних здібностей: мотиваційно-ціннісних, когнітивних та творчих.

ЗК2. Здатність до освоєння, системного аналізу і критичного осмислення нових знань в предметній та міжпредметних галузях.

ЗК3. Здатність до критичного аналізу і креативного синтезу нових ідей, які можуть сприяти в академічному і професійному контекстах прогресу суспільства, базованому на знаннях.

ЗК4. Здатність до ініціювання та виконання наукових досліджень, результатом яких є одержання нових знань.

ЗК5. Здатність оцінювання та забезпечувати якість виконання робіт.

ЗК6. Здатність до спілкування з колегами, широким академічним товариством та громадськістю на міжнародному рівні для реалізації інноваційного проекту або вирішення наукової проблеми.

Спеціальні (фахові) компетентності

СК1. Здатність знаходити і аналізувати необхідну інформацію для вирішення завдань, які важко формалізуються, та прийняття рішень в галузі Охорони здоров’я.

СК2. Здатність формулювати нові задачі з удосконалення, розробки нових сучасних методів діагностики та лікування та окреслювати можливі методики їх розв’язання.

СК3. Здатність розуміти і використовувати методологію управління дослідницько-інноваційними проектами в галузі охорони здоров’я.

СК4. Здатність ініціювати, розробляти та реалізувати дослідницько-інноваційні проекти, включаючи власні дослідження, та автономно працювати під час їх реалізації.

СК5. Здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження відповідно до цілей та завдань наукового проекту.

СК6. Здатність працювати із наукометричними та інформаційними базами даних з метою виконання власного наукового дослідження та вміння використовувати інтернет-технології для організації і забезпечення власної наукової, педагогічної та інноваційної діяльності, у підготовці наукових публікацій, звітів, іншої документації.

СК7. Здатність представлення результатів наукових досліджень в усній і письмовій формі відповідно до національних та міжнародних стандартів.

СК8. Дотримання лікарської етики, біоетики та академічної доброчесності.

СК9. Здатність до впровадження нових знань (наукових даних) в науку, освіту та інші сектори суспільства.

СК10. Здатність до організації та реалізації педагогічної діяльності.

СК11. Здатність планувати та організовувати роботу дослідницьких колективів під час вирішення першочергових наукових проблем системи охорони здоров’я та науково-освітніх завдань, керувати проектами у галузі хірургії.

СК12. Здатність розумітися в характеристиках та стандартах медичних технологій, що застосовуються в хірургії.

Матриця компетентностей

Класифікація компетентності за НРК

Знання

Уміння

Комунікація

Автономія та відповідальність

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної медичної діяльності, проводити оригінальне наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охороні здоров’я на основі глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або професійної практики.

Загальні компетентності

1.Здатність до науково-професійного вдосконалення, розвитку індивідуальних здібностей: мотиваційно-ціннісних, когнітивних та творчих

Знати:

 • Закономірності когнітивних процесів.
 • Стратегію освіти протягом життя.
 • Методи продуктивного навчання.
 • Теорія ціннісних орієнтацій та мотивації особистості.
 • Основи риторики.
 • Основи тайм-менеджменту

Вміти:

 • Оперувати філософськими категоріями та доктринами.
 • Використовувати методи самонавчання.
 • Оцінювати рівень мотивації.
 • Постійно вдосконалювати свій освітній та загально культурний рівень.

Визначати ціннісні орієнтації та мотиваційний рівень особистості.

Здатність до самонавчання та самореалізації.

Здатність до ефективної організації власного часу

Формування системного наукового світогляду та загального культурного кругозору.

Розвиток когнітивних можливостей.

Здатність до самонавчання та самореалізації. Здатність слідувати етичним нормам у професійній діяльності, під час планування та проведення наукових досліджень. Здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо

2. Здатність до освоєння, системного аналізу і критичного осмислення нових знань в предметній та міжпредметних галузях.

Знати:

 • Основи бібліографічного пошуку.
 • Перелік наукометричних баз та їх значущість.
 • Провідні інформаційні ресурси для пошуку інформації.
 • Сучасні інформаційні технології.

Вміти:

 • Використовувати сучасні інформаційні технології для пошуку та обробки інформації.
 • Проводити інформаційний пошук.
 • Аналізувати та адекватно трактувати дані з іншомовних джерел інформації.

Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для пошуку та обробки інформації.

Вести дискусію в сфері аналіз інформативності наукових даних.

Здатність до повного та різностороннього пошуку інформації.

Відповідальність за адекватну оцінку та трактування отриманих у результаті пошуку даних

3.Здатність до критичного аналізу і креативного синтезу нових ідей, які можуть сприяти в академічному і професійному контекстах прогресу суспільства, базованому на знаннях.

Знати:

 • Закономірності розвитку науки.
 • Етапи та закономірності когнітивного процесу.
 • Етапи дослідницького процесу.
 • Основи та умови креативності

Вміти:

 • Аналізувати дані, отримані з інформаційних джерел

Комунікації з науковими керівниками, колегами та партнерами під час обговорення проблем, пошуку шляхів їх вирішення

Здатність до самостійного та незалежного мислення, формулювання ідей та продукування гіпотез.

4. Здатність до ініціювання та виконання наукових досліджень, результатом яких є одержання нових знань.

Знати:

 • Системи освітніх та науко­вих грантів на національному та міжнародному рівні.
 • Умови участі та технологію підготовки заявки на грант.
 • Технологію розробки проекту.

Вміти:

 • Проводити пошук грантових програм.
 • Підготувати проект відповідно до форми заявки.
 • Підготувати заявку до участі у конкурсі на отримання фінансової підтримки.

Пошук партнерів для формування консорціуму.

Володіння термінологією, використання письмових мовних компетенцій рідною та іноземною мовою для обґрунтування проекту та оформлення заявки на грант

Самостійний пошук, систематизація даних, відповідальне ставлення до розробки проекту.

5. Здатність оцінювання та забезпечувати якість виконання робіт.

Знати:

 • Стандарти якості.
 • Критерії оцінки якості.
 • Форми і методи оцінки результатів освітньої та наукової діяльності.

Вміти:

 • Проводити моніторинг освітнього та наукового процесу.
 • Застосовувати ефективні методи оцінки когнітивної сфери.
 • Розробляти пропозиції щодо його удосконалення.

Взаємодія, співробітництво з колегами та керівництвом, аспірантами.

Покращення результатів власної діяльності і резу­льтатів діяльності інших

Індивідуальна відпо­відальність за результати виконання завдань

Доброчесність, довіра та відповідальність за власні дії.

6. Здатність до спілкування з колегами, широким академічним товариством та громадськістю на міжнародному рівні для реалізації інноваційного проекту або вирішення наукової проблеми.

Знати:

 • Особливості сприйняття різних цільових аудиторій.
 • Основи менеджменту конфліктів.
 • Основи риторики та теорії аргументації.
 • Професійну лексику та термінологію відповідно до спеціальності та спеціалізації (напрямку підготовки)
 • Іноземну мову на рівні не нижче В2.
 • Розмовні штампи ділового етикету й мовної поведінки;

Вміти:

 • Представляти наукові результати рідною та англійською мовами в усній та письмовій формах.
 • Вести комунікації з різними цільовими аудиторіями.
 • Виконувати різні соціальні ролі.
 • Володіти культурою мовлення, методами аргументації.

Здійснення наукової комунікації, міжнародного співробітництва, відстоювання власних наукових поглядів

Володіння вербальними та невербальними навичками спілкування.

Взаємодія в колективі для виконання завдань

Постійне вдосконалення іноземної мовної культури.

Поширення наукових досягнень та ідей

Спеціальні (фахові) компетенції

1. Здатність знаходити і аналізувати необхідну інформацію для вирішення завдань, які важко формалізуються, та прийняття рішень в галузі хірургії.

Знати:

 • Зміст дисципліни (за спеціалізацією Хірургія), загальні та спеціальні поняття, сучасні методи клінічного обстеження хірургічних хворих, технології лікування вроджених та набутих захворювань.
 • Ключові концепції за напрямом наукового дослідження.
 • Пріоритетні напрямки розвитку медичної науки з спеціалізації Хірургія.

Вміти:

 • Аналізувати основні теорії та концепції за напрямом дослідження.
 • Інтерпретувати результати досліджень за обраним науковим напрямом.

Формулювання власного судження та участь у дискусіях щодо основного змісту, методів, новітніх досягнень за напрямом наукового дослідження

Безперервне самонавчання і самовдосконалення

2.Здатність формулювати нові задачі з удосконалення, розробки нових сучасних методів діагностики та лікування та окреслювати можливі методики їх розв»язання.

Знати:

 • Інформаційні світові ресурси.
 • Сутність дослідницького процесу.
 • Сучасні досягнення за напрямком наукового дослідження.
 • Новітні методи дослідження, їх інформативність,специфічність та чутливість.

Вміти:

 • Проводити критичний аналіз сучасної наукової літератури.
 • Адекватно оцінювати досягнення та обмеження досліджень за обраним науковим напрямом.
 • Визначати ступінь вирішення проблем та потреби сучасної науки та медицини.

Використання інформаційних ресурсів для отримання інформації.

Комунікації та дискусії з фахівцями в певній галузі наукової діяльності.

Використовувати сучасні інформаційні технології для проведення наукового пошуку.

Володіння методологією наукового дослідження для коректного формулювання гіпотез та дослідницьких питань

3 Здатність розуміти і використовувати методологію управління дослідницько-інноваційними проектами в галузі охорони здоров»я.

Знати:

 • Методологію наукових досліджен.
 • Принципи генерування статистичних та наукових гіпотез.
 • Технологію формулювання дослідницького питання.
 • Види систематичних помилок, способи їх запобігання

Вміти:

 • Формулювати дослідницьке питання та гіпотези.
 • Визначати дизайн дослідження.
 • Розробляти план дослідження.
 • Оцінювати вплив факторів, що вмішуються.
 • Передбачувати системні помилки.

Аргументація та доказ переваг розробленого проекту

Ведення дискусій щодо мети та завдань наукового проекту

Використовувати знання та вміння з методології наукових досліджень для пошуку партнерів

Ініціативність, самостійність, відповідальність, Запобігання систематичних помилок при виконанні наукового дослідження

4. Здатність ініціювати, розробляти та реалізувати дослідницько-інноваційні проекти, включаючи власні дослідження, та автономно працювати під час їх реалізації.

Знати:

 • Сучасні методи дослідження.
 • Біомаркери різних процесів та станів, їх інформативність.
 • Інформативні критерії оцінки процесів, функцій, явищ.

Вміти:

 • Обирати методи дослідження, адекватні для досягнення мети та завдань наукового проекту.
 • Інтрепретувати результати різних методів досліджень

Аргументація переваг обраних методів дослідження

Обговорювати інформативність методів дослідження з науковою спільнотою, можливість їх вдосконалення та комбінування

Самостійний вибір адекватних методів дослідження

5. Здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження відповідно до цілей та завдань наукового проекту.

Знати:

 • Специфічність та чутливість різних методів дослідження.
 • Методики досліджень за тематикою наукового проекту, їх можливості та обмеження.

Вміти:

 • Використовувати сучасні методи дослідження.
 • Використовувати методики дослідження.
 • Модифікувати та поліпшувати методики дослідження .

Навчатися методам та методикам дослідження, обмінюватися інформацією та передавати знання колегам.

Самостійне виконання наукового дослідження

Точність та відтворюваність результатів дослідження

6.

Здатність працювати із наукометричними та інформаційними базами даних з метою виконання власного наукового дослідження та вміння використовувати інтернет-технології для організації і забезпечення власної наукової, педагогічної та інноваційної діяльності, у підготовці наукових публікацій, звітів, іншої документації.

Знати:

Специфічність та чутливість різних методів дослідження; методики досліджень за тематикою наукового проекту, їх можливості та обмеження; основні принципи побудови комп’ютерних систем, медичного функціонального призначення та інформаційних технологій; використання засобів телемедицини для розв’язання різних задач, основні методи математичного моделювання, використовувані в медицині.

Вміти:

Використовувати сучасні методи дослідження; модифікувати та поліпшувати методики дослідження; використовувати сучасні технічні засоби для вирішення конкретних поставлених задач.

Обґрунтування обраних методів обмежень, які накладаються на використання комп’ютерних та інформаційних засобів, а також при математичному моделюванні. Оговорення отриманих даних.

Відповідальність за проведення аналізу даних.

Отримання достовірних та відтворюваних результатів.

Запобігання шахрайства при обробці даних

7. Здатність представлення результатів наукових досліджень в усній і письмовій формі відповідно до національних та міжнародних стандартів.

Знати:

 • Технологію презентації даних у виді постерів та презентацій.
 • Технологія написання статей у національні наукові видання.
 • Вимоги та технологія напи­сання статті до міжнародного рецензованого видання.
 • Перелік видань що індексу­ються у Scopus Web of Science.
 • Стандарти оформлення наукових робіт.

Вміти:

 • Працювати в Power Point, Prezi, Adobe Photoshop, Adobe Reader.
 • Підготувати презентацію.
 • Підготувати усну доповідь.
 • Написати статтю відповідно до вимог наукового видання.

Академічна доброчесність

Спілкування з рецензентами та редакцією журналу. Аргументація, критична оцінка, здатність ведення наукової дискусії

Відповідальність за результати наукового дослідження

Запобігання плагіату та фальсифікаціям.

8. Дотримання лікарської етики, біоетики та академічної доброчесності.

Знати:

 • Дослідницьку етику.
 • Правові основи авторського права.
 • Принципи запобігання плагіату, фальсифікацій та корупційних дій.

Вміти:

 • Самостійно виконувати освітню та наукову діяльність.
 • Викладати свої погляди.
 • Приймати власні рішення.
 • Використовувати інформаційні технології для визначення ознак плагіату.

Доброчесне та відповідальне виконання освітньої та наукової діяльності.

Отримання довіри та поваги серед колег.

Відповідальність за результати діяльності

Доброчесність, довіра та відповідальність за власні дії.

Запобігання плагіату, фальсифікаціям та корупційним діям

9.Здатність до впровадження нових знань (наукових даних) в науку, освіту та інші сектори суспільства.

Знати:

 • Технологію інформаційно-патентного пошуку.
 • Основи авторського права.
 • Етапи та принципи реєстрації авторського права.
 • Технологію отримання патенту.

Вміти:

 • Проводити патентно-інформаційний пошук.
 • Реєструвати право інтелектуальної власності.
 • Впроваджувати наукові досягнення у навчальний процес.

Комунікації та дискусії з фахівцями в певній галузі наукової діяльності

Адаптувати результати наукових досліджень до освітніх програм та навчального процесу.

Відповідальне патентування

Регулярне оновлення освітніх програм та змісту навчання

10. Здатність до організації та реалізації педагогічної діяльності.

Знати:

 • Стандарти вищої освіти за спеціальністю.
 • Основи педагогіки.
 • Дидактичні основи проблемного навчання.
 • Компетентністний підхід при проектуванні та реаліза­ції освітньої діяльності.
 • Форми організації навчально-пізнавальної діяльності.
 • Принципи аспірант-орієнто­ваного навчання.
 • Програму та зміст дисциплі­ни, що буде викладатися

Вміти:

 • Формулювати цілі навчання та способи х досягнення.
 • Грамотно визначати зміст навчання та форми контролю.
 • Застосовувати новітні педагогічні технології.
 • Моніторувати та управляти процесом навчання. Використовувати сучасні інформаційні технології для оптимізації навчання.

Володіння основами дидактики, риторики, аргументації.

Застосування методів інтерактивного навчання.

Демонструвати лідерство та управляти процесом навчання.

Набуття ораторської майстерності.

Лідерство.

Здатність до самооцінювання та непереривного самовдосконалення.

Відповідальність за ефективність навчального процесу

11. Здатність планувати та організовувати роботу дослідницьких колективів під час вирішення першочергових наукових проблем системи охорони здоров»я та науково-освітніх завдань, керувати проектами у галузі хірургії.

Знати:

 • Теорію комунікацій.
 • Механізми ефективного управління.
 • Психологію лідерства.

Вміти:

 • Формувати ефективні комунікації.
 • Керувати колективом.

Здатність до комунікацій та керування різними групами, вміння надихати та мотивувати аспірантів та колег

Ініціативність.

Лідерство та здатність до керування.

Самореалізація

12. Здатність розумітися в характеристиках та стандартах медичних технологій, що застосовуються в хірургії.

Знати:

 • Медичні стандарти.
 • Поняття, методологію, фундаментальні принципи, основні терміни доказової медицини, об»єктивні причини формування принципу доказованості в галузі охорони здоров»я.
 • Компетентністний підхід при застосуванні медичних технологій у клінічній діяльності.

Вміти:

 • Застосовувати в лікувальній практиці новітні медичні технології за принципами доказової медицини.
 • Самостійно виконувати лікувальну та наукову діяльність.

Використання інформаційних ресурсів для отримання інформації.

Комунікації та дискусії з фахівцями в галузі наукової діяльності.

Аргументація, критична оцінка, здатність ведення наукової дискусії.

Адаптувати результати наукових досліджень до клінічного процесу.

Здатність до повного та різностороннього пошуку інформації та відповідальність за адекватну оцінку та трактування отриманих даних. Доброчесність, довіра та відповідальність за власні дії. Відповідальність за ефективність лікувального процесу.

7 – Програмні результати навчання

Позначення

Результати навчання

РН1

Демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального та загальнокультурного рівня, самореалізації

РН2

Визначати основоположні поняття галузі знання, критично осмислювати проблеми галузі знання та проблеми на межі предметних галузей, виокремлювати і характеризувати теоретичний/емпіричний та фундаментальний/прикладний виміри галузі знання.

РН3

Усвідомлювати філософські засади сучасного наукового знання, наукової раціональності, наукової картини світу, природничих,медичних і соціогуманітарних моделей сучасного наукового дискурсу.

РН4

Виявляти невирішені проблеми у хірургії, формулювати питання та визначати шляхи їх рішення

РН5

Інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням новітніх інформаційних технологій

РН6

Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового дослідження. Вміти визначити об’єкт, суб’єкт і предмет досліджень, використовуючи гносеологічні підходи до розв’язання проблеми.

РН7

Розробляти дизайн та план наукового дослідження .

РН8

Розуміти і використовувати англійську мову для здобуття і передавання фахової інформації.

РН9

Репрезентувати результати власних наукових досліджень англійською мовою у писемній формі.

РН10

Демонструвати високу культуру англомовного академічного письма.

РН11

Отримувати, аналізувати, оцінювати та використовувати ресурси, що мають відношення до вирішення наукових проблем і задач з хірургії.

РН12

Впроваджувати результати наукових досліджень у освітній процес, медичну практику та суспільство .

РН13

Застосовувати сучасні інформаційні та медичні технології у професійній діяльності.

РН14

Узагальнювати і публічно представляти результати виконаних наукових досліджень.

РН15

Застосовувати в дослідницькій та прикладній діяльності сучасні методи та засоби медичної статистики.

РН16

Дотримуватися етичних принципів при роботі з пацієнтами, лабораторними тваринами

РН17

Дотримуватися академічної доброчесності, нести відповідальність за достовірність отриманих наукових результатів

РН18

Організовувати освітній процес

РН19

Оцінювати ефективність освітнього процесу, рекомендувати шляхи його удосконалення

РН20

Організовувати роботу колективу (колег, міждисциплінарної команди)

РН21

Застосовувати в лікувальній практиці новітні медичні технології за принципами доказової медицини.

Програмні результати навчання

Компетентності

Інтегральна компетенція :Здатність розв’язувати комплексні проблеми охорони здоров’я в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань з хірургії

Загальні компетентності

Спеціальні (фахові компетентності)

Здатність до науково-професійного вдосконалення, розвитку індивідуальних здібностей: мотиваційно-ціннісних, когнітивних та творчих

. Здатність до освоєння, системного аналізу і критичного осмислення нових знань в предметній та міжпредметних галузях.

Здатність до критичного аналізу і креативного синтезу нових ідей, які

можуть сприяти в академічному і професійному контекстах прогресу

суспільства, базованому на знаннях.

Здатність до ініціювання та виконання наукових досліджень, результатом

яких є одержання нових знань.

Здатність оцінювання та забезпечувати якість виконання робіт.

Здатність до спілкування з колегами, широким академічним товариством та громадськістю на міжнародному рівні для реалізації інноваційного проекту або вирішення наукової проблеми.

Здатність знаходити і аналізувати необхідну інформацію для вирішення завдань, які важко формалізуються, та прийняття рішень в галузі хірургії.

Здатність формулювати нові задачі з удосконалення, розробки нових сучасних методів діагностики та лікування та окреслювати можливі методики їх розв»язання.

Здатність розуміти і використовувати методологію управління дослідницько-інноваційними проектами в галузі охорони здоров»я.

Здатність ініціювати, розробляти та реалізувати дослідницько-інноваційні проекти, включаючи власні дослідження, та автономно працювати під час їх реалізації.

Здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження відповідно до цілей

та завдань наукового проекту.

Здатність працювати із наукометричними та інформаційними базами даних з метою виконання власного наукового дослідження та вміння використовувати інтернет-технології для організації і забезпечення власної наукової, педагогічної та інноваційної діяльності, у підготовці наукових публікацій, звітів, іншої документації.

Здатність представлення результатів наукових досліджень в усній і письмовій формі відповідно до національних та міжнародних стандартів.

Дотримання лікарської етики, біоетики та академічної доброчесності.

Здатність до впровадження нових знань (наукових даних) в науку, освіту та інші сектори суспільства.

Здатність до організації та реалізації педагогічної діяльності.

Здатність планувати та організовувати роботу дослідницьких колективів під час вирішення першочергових наукових проблем системи охорони здоров»я та науково-освітніх завдань, керувати проектами у галузі хірургії.

Здатність розумітися в характеристиках та стандартах медичних технологій, що застосовуються в хірургії.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального та загальнокультурного рівня, самореалізації

+++

+++

++

+

+

+

+

+

+

+

++

++

++

+++

++

+++

+++

++

Визначати основоположні поняття галузі знання, критично осмислювати проблеми галузі знання та проблеми на межі предметних галузей, виокремлювати і характеризувати теоретичний/емпіричний та фундаментальний/прикладний виміри галузі знання.

++

+++

++

+++

+++

+++

+++

++

+++

++

++

++

+

++

+

Усвідомлювати філософські засади сучасного наукового знання, наукової раціональності, наукової картини світу, природничих,медичних і соціогуманітарних моделей сучасного наукового дискурсу.

++

+++

+++

+

++

+

+++

++

+

+

++

+

+

Виявляти невирішені проблеми у хірургії, формулювати питання та визначати шляхи їх рішення

++

+++

+++

+++

+

+

++++

+++

+++

+++

+

++

Інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням новітніх інформаційних технологій

++

+++

++

+

+++

+

++

++

+

+

+++

+++

+

+

+

++

Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового дослідження. Вміти визначити об’єкт, суб’єкт і предмет досліджень, використовуючи гносеологічні підходи до розв’язання проблеми.

+

++

+++

+++

+

+

+++

+++

+

++

++

+++

+

+++

Розробляти дизайн та план наукового дослідження .

++

+

+

+++

+++

+

+++

+++

+++

+++

+++

+

+++

Розуміти і використовувати англійську мову для здобуття і передавання фахової інформації.

+++

+

+++

+++

++

+

+++

+++

+++

++

+

Репрезентувати результати власних наукових досліджень англійською мовою у писемній формі.

+++

+

+++

+++

++

+

+++

+++

+++

++

+

Демонструвати високу культуру англомовного академічного письма.

+++

++

+

+

+

+++

+++

++

+

+++

+++

+++

+++

+

Отримувати, аналізувати, оцінювати та використовувати ресурси, що мають відношення до вирішення наукових проблем і задач хірургії.

+++

++

+++

+++

++

+

+++

+++

++

+++

++

+

++

++

++

Впроваджувати результати наукових досліджень у освітній процес, медичну практику та суспільство .

+++

+

+

+

++

+

+

++

++

++

++

+++

+++

+++

+++

+

+++

Застосовувати сучасні інформаційні та медичні технології у професійній діяльності.

+++

+++

+++

+++

+

+

+++

+++

+

+

+

++

+++

++

+++

Узагальнювати і публічно представляти результати виконаних наукових досліджень.

+++

++

++

+

+

+

+

+

+++

+++

+++

+++

++

+

Застосовувати в дослідницькій та прикладній діяльності сучасні методи та засоби медичної статистики.

++

++

+

+

++

+

++

++

+++

+++

+++

+++

++

+

Дотримуватися етичних прин­ци­пів при ро­боті з пацієнта­ми, лаборатор­ними тварина­ми

+

+

+

++

++

++

+++

+

++

Дотримуватися академічної доброчесності, нести відпові­дальність за достовірність отриманих наукових результатів

+++

++

++

+

++

+

+++

+

++

+++

++

++

++

+++

Організувати освітній процес.

+++

++

+

+++

++

++

+++

++

+

Оцінювати ефективність освітнього процесу, рекомендувати шляхи його удосконалення

+++

+

+

++

++

++

+++

++

+

Організовувати роботу колективу (колег, міждисциплінарної команди)

+++

+++

++

+

++

+

+

+++

Застосовувати в лікувальній практиці новітні медичні технології за принципами доказової медицини.

+++

++

+

++

++

+

+

++

+

+

++

++

+++

Примітка: кількість знаків «+» відображає вплив компонента на формування програмного результату навчання.

«+++» – даний компонент домінує

«++» – даний компонент є достатнім

«+» – даний компонент не вносить істотного внеску

«-» – даний компонент не засвоюється

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Проектна група: докторів медичних наук, професорів- 3.

Гарант освітньої програми (керівник проектної групи): Директор Державної наукової установи «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України має стаж наукової роботи 25 років, є визнаним професіоналом з досвідом дослідницької діяльності в галузі хірургії.

Всі члени проектної групи є штатними співробітниками Державної наукової установи «Центр інноваційних медичних технологій НАН України». 3 фахівці з науковим ступенем «доктор медичних наук», вченим званням «професор» мають досвід наукового керівництва з виконання кандидатських дисертацій та/або консультування з виконання докторських дисертаційних робіт за спеціальністю «хірургія» та підтверджений рівень наукової і професійної активності.

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп»ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі.

Наявна необхідна соціальна-побутова інфраструктура. Аспіранти, які навчаються в Державній науковій установі «»Центр інноваційних медичних технологій НАН України» забезпечуються гуртожитком. Наукові дослідження проводяться у 6 наукових підрозділах, які входять до інфраструктури Державної наукової установи «»Центр інноваційних медичних технологій НАН України», а саме:

1)Наукові відділи:

Відділ ендокринної та метаболічної хірургії;

Відділ малоінвазивної хірургії;

Відділ репродуктивного здоров’я;

Відділ відновлювальної та реконструктивної ортопедії та реабілітації;

Відділ діагностики та лікування метаболічних захворювань;

Відділ анестезіології та інтенсивної терапії.

2)Науково-дослідні лабораторії:

Лабораторія ультразвукової діагностики;

Лабораторія гастроінтестінальної ендоскопії.

В наявності в Державній науковій установі «»Центр інноваційних медичних технологій НАН України» відділення:

Приймальне відділення

Гастроентерологічне відділення

Гінекологічне відділення

Кардіологічне відділення

Відділення неврології та нейрореабілітації

Відділення відновного лікування та реабілітації

Терапевтичне та ендокринологічне відділення

Урологічне відділення

Відділення ортопедії

Хірургічне відділення

Операційний блок

Відділення інтенсивної терапії

Відділення анестезіології.

Наявні ІТ-забезпечення, клінічна лабораторія, патологоанатомічне відділення, науковий архів. В наявності в ДНУ ЦІМТ НАНУ комп’ютерна мережа з безлімітним доступом до мережі Інтернет, WiFi у вільному доступі.

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення

Загальний фонд наукової бібліотеки відповідно Договору про співпрацю №13 від 01.08.2018р. нараховує 15 744 324 примірників.

Співробітники забезпечені вільним доступом до системи Internet і користуються: Cochrane Database Syst.Rev. CD001537 [updated 2007, cited 2009].- 2007.- Режим доступу: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001537.pub4/pdf; www.inmeds.com.ua; www.kdigo.org; www.kdogi.org; www.kmapo.edu.ua

Нормативні посилання

Порядок розроблення стандартів вищої освіти, внесення змін до них та здійснення контролю за їх дотриманням, затверджений наказом МОН України від 10.11.2007р. №897 та інші діючі нормативні документи обов’язкового застосування.

Постанова Кабінету міністрів України від 30 грудня 2015р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» зі змінами та доповненнями.

Постанова Кабінету міністрів України від 29 квітня 2015р. №266 « Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».

Наказ МОН України від 06.11.2015 №1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266».

Standards for PhD Education in Biomedicine and health Sciences in Europe ( Стандарты обучения кандидатов наук в области биомедицины и наук о здоровье в Европе). – ORPHEUS/AMSE/WFME. – Medicinska naklada. Zagreb. 2012 Доступ: http://orpheus.in.ua/sites/default/files/file/tonya/ ORPHEUS/AMSE/WFME_ru.pdf

9 – Основні компоненти освітньої програми

Розподіл змісту освітньої програми та навчального часу за циклами підготовки ( освітня складова)

Термін навчання ( 4 роки)

Академічних годин/кредитів/кредитів ЄКТС

Загальний навчальний час підготовки (академічних годин/ кредитів/ кредитів ЄКТС) для докторів філософії за спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізації «Хірургія»

55 кредитів

Оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями

6 кредитів

Здобуття мовних компетентностей ( іноземна мова)

8 кредитів

Набуття універсальних навичок дослідника та педагогічної майстерності:

 • Педагогіка та психологія вищої школи.

 • Методологія та організація педагогічного процесу у вищій школі.

 • Усна та письмова презентація результатів дослідження.

 • Застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності.

8 кредитів

2 кредити

2 кредити

2 кредити

2 кредити

Здобуття глибинних знань із спеціальності Хірургія, за якою аспірант проводить дослідження

22 кредити

Дисципліни за вибором

(Встановлені обсяги розподілу максимального навчального часу за циклами)

11 кредитів

Наукова складова:

Виконання наукового дослідження та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою

Ступінь спеціаліста/магістра спеціальності 222 Медицина та кваліфікація лікаря-спеціаліста за спеціальністю Хірургія, Дитяча хірургія.

10 – Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність

Індивідуальна академічна мобільність реалізується у рамках договорів із закладами освіти та науковими установами щодо встановлення науково-освітянських відносин для забезпечення високоякісної теоретичної та практичної підготовки фахівців хірургів, зміцнення резерву науково-педагогічних і наукових кадрів з хірургії.

Міжнародна кредитна мобільність

Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій» не має договорів про співпрацю з можливістю реалізації програм академічної мобільності за кордоном.

ІІІ – АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧА ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Форми атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Атестація з освітньої складової програми здійснюється за ЄКТС з урахуванням сумарної кількості кредитів та рівень засвоєння кожного навчального курсу.

Атестація з наукової складової програми здійснюється науковим керівником двічі на рік (піврічна та річна атестації).

Аспіранти двічі на рік звітують про виконання освітньо-наукової програми на засіданні вченої ради.

Публічний захист наукових досягнень у формі дисертації.

Аспірант допускається до захисту дисертації тільки після засвоєння освітньої програми.

Вимоги до заключної кваліфіка­ційної роботи

– підготовка аспіранта здійснюється з інди­ві­дуальним навчальним планом, який узгоджується з науковим керівником та затверджується директором ДНУ;

– індивідуальний навчальний план аспіранта є окремим документом, який розробляється на основі освітньо-наукової програми та використовується для оцінювання рівня теоретичної та практичної підготовки і успішності виконання запланованої наукової роботи;

індивідуальний план наукової роботи є окремим документом, який затверджується Вченою радою і завершується захистом дисертації;

– дисертація – це творча самостійна науково-дослідна робота, яка виконується аспірантом під керівництвом наукового керівника;

– дисертація має бути результатом закінченої творчої розробки і свідчити про те, що автор володіє сучасними методами досліджень та спроможний самостійно вирішувати профе­сійно-наукові задачі, які мають теоретичне та практичне значення в галузі охорони здоров’я;

– дисертація викладається українською або англійською мовам, містить чіткі, зрозумілі формулювання положень, отриманих результатів тощо;

– за всі відомості, викладені в дисертації, порядок використання фактичного матеріалу та іншої інформації під час її написання, обґрунтованість висновків та положень, які в ній захищаються, несе відповідальність безпосередньо аспірант – автор дисертації;

– оформлення дисертації має відповідати діючим вимо­гам;

Вимоги до пуб­лічного захисту квалі­фікаційної роботи

Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу чи наукової установи, акредитованою Національним агенством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

Здобувач ступеня доктора філософії має право на вибір спеціалізованої вченої ради.

Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії ( або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях), а також відгуки опонентів оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних вищих навчальних закладів (наукових установ) відповідно до законодавства.

IV ПРИМІРНА ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 1. Дослідження способів хірургічного лікування ожиріння цукрового діабету 2 типу та метаболічного синдрому.

 2. Розробка та імплементація методів діагностики та лікування гострих та хронічних захворювань органів гепето-панкреато-біліардної зони.

 3. Розробка та імплементація широкого спектру методів діагностики та лікування захворювання тонкого та товстого кишечників.

 4. Розробка та імплементація широкого спектру методів діагностики та лікування захворювання органів заочеревеного простору, включаючи захворювання наднирників.

 5. Розробка та імплементація програм швидкої реабілітації у сфері лікування хірургічної патології.

V – ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧА ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Державною науковою установою «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» складається з таких процедур і заходів, передбачених Законом України «Про вищу освіту»:

 1. визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

 2. здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

 3. щорічне оцінювання здобувачів рівня доктора філософії та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті установи, на інформаційних стендах тощо;

 4. забезпечення підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників;

 5. забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів третього рівня вищої освіти;

 6. забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

 7. забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені освіти та кваліфікації;

 8. забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників наукової установи і здобувачів рівня доктора філософії.

Керівник проектної групи,

директор ДНУ «Центр

інноваційних медичних технологій

НАН України», Заслужений лікар України,

доктор медичних наук, професор І.М.Тодуров

Виконавець: Якимець В.М.