+38 044 272 22 05, +38 044 272 34 03

Київ, вул. Вознесенський узвіз, 22

office@cimt.com.ua

  • UKR

Аспірантура та докторантура (за умовами контракту)

У вересні 2018 року ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» отримав Ліцензію МОН України (наказ МОН №1459-л від 17.09.2018р.) як заклад, що має право підготовки докторів філософії за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти із спеціальності 222 Медицина, спеціалізації Хірургія.

Аспірантам та докторантам Центру створено всі передумови для успішного проведення наукових досліджень, налагодження ефективної взаємодії зі структурами НАН України, реалізації теоретичних напрацювань  у практичній діяльності, можливості запланувати та виконувати дисертаційні дослідження за обраною тематикою.

Детальну інформацію про порядок вступу до аспірантури можна отримати у відділі аспірантури Центру.

Контактна інформація:

Орленко Наталія Феодосіївна. Тел. (044) 272-34-03

Інтернатура

З липня 2018 року ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» є базою стажування інтернів за спеціальностями «Хірургія», «Урологія», «Акушерство та гінекологія», «Ортопедія», «Внутрішні хвороби», «Анестезіологія та інтенсивна терапія», “Неврологія”, “Рентгенологія”. Проходження заочного циклу інтернатури на базі Центру дає унікальну можливість молодим фахівцям опанувати сучасні методики діагностики та лікування.

Контактна інформація:

Головний лікар Кризська Тетяна Петрівна.

Тел. (044) 272-39-90  050 330 23 39

Основною особливістю підготовки докторів філософії з медичних наук є розвиток загальних та фахових компетентностей для забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації для здійснення науково-дослідницької діяльності, аналітичної роботи, наукового консультування, лікарів практичного напрямку лікувально-профілактичних закладів та інших організацій та підприємств, а також у викладацькій роботі. Здобувачі вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня будуть також підготовлені до роботи в міжнародних дослідницьких проектах та інституціях.

До основних завдань підготовки докторів філософії з спеціалізації Хірургія належать:

  1. Поглиблення теоретичної загальної та фахової підготовки.
  2. Підвищення рівня професійної та викладацької майстерності здобувача третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
  3. Здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем в практичній сфері охорони здоров’я з спеціалізації Хірургія.
  4. Розвиток науково-дослідницьких навичок для здійснення самостійних наукових досліджень.
  5. Розвиток навичок написання та оформлення результатів наукових робіт у вигляді тез, статей, аналітичних доповідей, монографій тощо.
  6. Поглиблення рівня володіння усною та письмовою науковою мовою для апробації результатів наукових досліджень на міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах.
  7. Підвищення рівня професійної підготовки з спеціальності 222 Медицина, спеціалізації Хірургія задля здійснення наукового консультування практикуючих лікарів лікувально-профілактичних закладів та інших організацій.

Для досягнення таких завдань ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» забезпечений належною інфраструктурою, кадрами, інформаційною базою (навчальними посібниками, комп’ютерними програмами та інше), які відповідають ліцензійним умовам і здатні задовольнити потреби і можливості аспірантів у здобутті необхідних знань та навичок.

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач Програмні результати навчання Найменування навчальних дисциплін, практик
І. Цикл загальної підготовки
Здатність до науково-професійного вдосконалення, розвитку індивідуальних здібностей: мотиваційно-ціннісних, когнітивних та творчих. Демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального та загальнокультурного рівня, самореалізації. Усвідомлювати філософські засади сучасного наукового знання, наукової раціональності, наукової картини світу, природничих, медичних і соціогуманітарних моделей сучасного наукового дискурсу. -Медична інформатика  та математична статистика.

-Застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності.

-Сучасні наукові дослідження з хірургії ( за вибором)

-Спеціалізація.

Здатність до освоєння, системного аналізу і критичного осмислення нових знань в предметній та міжпредметних галузях.

Здатність до критичного аналізу і креативного синтезу нових ідей, які можуть сприяти в академічному і професійному контекстах прогресу суспільства, базованому на знаннях.

Виявляти невирішені проблеми у хірургії, формулювати питання та визначати шляхи їх рішення.

Інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням новітніх інформаційних технологій.

Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового дослідження.

Вміти визначити об’єкт, суб’єкт і предмет досліджень, використовуючи гносеологічні підходи до розв’язання проблеми.

-Медична інформатика  та математична статистика.

-Застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності.

-Сучасні наукові дослідження з хірургії ( за вибором)

-Спеціалізація.

Здатність ініціювати, розробляти та реалізувати дослідницько-інноваційні проекти, включаючи власні дослідження, та автономно працювати під час їх реалізації. Вміти визначити об’єкт, суб’єкт і предмет досліджень, використовуючи гносеологічні підходи до розв’язання проблеми.

Розробляти дизайн та план наукового дослідження .

-Медична інформатика  та математична статистика.

-Застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності.

-Сучасні наукові дослідження з хірургії ( за вибором)

-Спеціалізація.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконання робіт. Застосовувати сучасні інформаційні та медичні  технології у професійній діяльності.

Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового дослідження.

Вміти визначити об’єкт, суб’єкт і предмет досліджень, використовуючи гносеологічні підходи до розв’язання проблеми.

-Професійна етика наукової діяльності лікаря (за вибором).

-Застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності.

-Інтелектуальна власність в галузі охорони здоров’я ( за вибором).

-Спеціалізація.

Здатність до спілкування з колегами, широким академічним товариством та громадськістю на міжнародному рівні для реалізації інноваційного проекту або вирішення наукової проблеми. Розуміти і використовувати англійську мову для здобуття і передавання фахової інформації.

Репрезентувати результати  власних наукових досліджень англійською мовою у писемній формі.

Демонструвати високу культуру англомовного академічного письма.

-Ораторська майстерність науковця ( за вибором).

-Методологія наукової роботи

( за вибором).

-Інтелектуальна власність в галузі охорони здоров’я ( за вибором).

-Спеціалізація.

ІІ. Цикл професійної підготовки
Здатність знаходити і аналізувати необхідну інформацію для вирішення завдань, які важко формалізуються, та прийняття рішень в галузі хірургії. Інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням новітніх інформаційних технологій. Сучасні наукові дослідження з хірургії ( за вибором).

-Інтелектуальна власність в галузі охорони здоров’я ( за вибором).

-Спеціалізація.

Здатність формулювати нові задачі з удосконалення, розробки нових сучасних методів діагностики та лікування та окреслювати можливі методики їх розв’язання. Виявляти невирішені проблеми у хірургії, формулювати питання та визначати шляхи їх рішення.

Розробляти дизайн та план наукового дослідження .

-Сучасні наукові дослідження з хірургії ( за вибором).

-Інтелектуальна власність в галузі охорони здоров’я ( за вибором).

-Спеціалізація.

 Здатність розуміти і використовувати методологію управління дослідницько-інноваційними проектами в галузі охорони здоров’я. Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового дослідження. Вміти визначити об’єкт, суб’єкт і предмет досліджень, використовуючи гносеологічні підходи до розв’язання проблеми.

Отримувати, аналізувати, оцінювати та використовувати ресурси, що мають відношення до вирішення наукових проблем і задач з хірургії.

Впроваджувати результати наукових досліджень у освітній процес, медичну практику та суспільство .

-Ораторська майстерність науковця ( за вибором).

-Методологія наукової роботи

( за вибором).

-Інтелектуальна власність в галузі охорони здоров’я ( за вибором).

-Сучасні наукові дослідження з хірургії ( за вибором).

-Спеціалізація.

Здатність ініціювати, розробляти та реалізувати дослідницько-інноваційні проекти, включаючи власні дослідження, та автономно працювати під час їх реалізації. Виявляти невирішені проблеми у хірургії, формулювати питання та визначати шляхи їх рішення.

Розробляти дизайн та план наукового дослідження .

-Сучасні наукові дослідження з хірургії ( за вибором).

-Спеціалізація.

Здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження відповідно до цілей та завдань наукового проекту. Застосовувати сучасні інформаційні та медичні  технології у професійній діяльності.

Розробляти дизайн та план наукового дослідження .

Узагальнювати і публічно представляти результати виконаних наукових досліджень, візуалізувати потенційні області застосування отриманих результатів.

-Сучасні наукові дослідження з хірургії ( за вибором).

-Медична інформатика  та математична статистика.

-Застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності.

-Спеціалізація.

Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити їх аналіз та узагальнення. Застосовувати в дослідницькій та прикладній діяльності сучасні методи та засоби медичної статистики.

Узагальнювати і публічно представляти результати виконаних наукових досліджень, візуалізувати потенційні області застосування отриманих результатів.

-Медична інформатика  та математична статистика.

-Застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності.

-Спеціалізація.

Здатність представлення результатів наукових досліджень в усній і письмовій формі відповідно до національних та міжнародних стандартів. Впроваджувати результати наукових досліджень у освітній процес, медичну практику та суспільство .

Дотримуватися академічної доброчесності, нести відповідальність за достовірність отриманих наукових результатів.

-Ораторська майстерність науковця ( за вибором).

-Методологія наукової роботи

( за вибором).

-Спеціалізація.

Дотримання лікарської етики, біоетики та академічної доброчесності. Дотримуватися етичних принципів при роботі з пацієнтами, лабораторними тваринами.

Дотримуватися академічної доброчесності, нести відповідальність за достовірність отриманих наукових результатів.

-Сучасні наукові дослідження з хірургії ( за вибором)

-Спеціалізація.

Здатність до впровадження нових знань (наукових даних) в науку, освіту та інші сектори суспільства. Організовувати роботу колективу (колег, міждисциплінарної команди).

Виявляти невирішені проблеми у хірургії, формулювати питання та визначати шляхи їх рішення.

Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового дослідження. Вміти визначити об’єкт, суб’єкт і предмет досліджень, використовуючи гносеологічні підходи до розв’язання проблеми.

-Сучасні наукові дослідження з хірургії ( за вибором)

-Спеціалізація.

Здатність планувати та організовувати роботу дослідницьких колективів під час вирішення першочергових наукових проблем системи охорони здоров’я та науково-освітніх завдань, керувати проектами у галузі хірургії. Організовувати роботу колективу (колег, міждисциплінарної команди). -Сучасні наукові дослідження з хірургії ( за вибором

-Спеціалізація.

Здатність розумітися в характеристиках та стандартах медичних технологій, що застосовуються в хірургії. Застосовувати в лікувальній практиці новітні медичні технології за принципами доказової медицини. -Спеціалізація.

-Сучасні наукові дослідження з хірургії ( за вибором).

Кожна дисципліна навчального плану підготовки докторів філософії (термін: 4 роки) спеціальності 222 Медицина, спеціалізації Хірургія забезпечена навчально-методичними комплексами навчальних дисциплін.

У викладанні навчальних дисциплін застосовується проблемно-орієнтований стиль викладання, засноване на дослідженні. Проблемність у викладанні спонукає суб’єкта пізнавальної діяльності збагачувати знання. А орієнтація у викладанні на дослідження стимулює аспіранта до самостійного аналітичного пошуку та наукового обґрунтування відповідей на проблемні питання. Аспіранти залучаються до активної та продуктивної діяльності, спостерігають, слухають, осмислюють логіку наукового дослідження, беруть участь у доведенні гіпотези, перевірці правильності вирішення проблеми. Важливою формою роботи є наукові диспути в аудиторії, на яких відпрацьовуються вміння аргументовано формулювати точку зору на дискусійні наукові питання, розкривати суперечності у знанні та у процесах пізнання. Метод програмування розвиває логіку наукового вирішення дослідницької проблеми шляхом поетапного роздрібнення навчального матеріалу, з постановкою до кожної його частини питань і завдань. Викладач спонукає аспірантів до самостійної теоретичної роботи з визначення алгоритму пошуку вирішення проблеми, активної участі у формулюванні проблемної ситуації, висунення припущень, доведення гіпотези та перевірки правильності її вирішення.  Навчання організується у навчальних групах за розкладом у такій системі: лекція, семінар/практичні заняття/групове та індивідуальне завдання тощо. Систематичне здійснення поточного та проміжного контролю знань дає змогу через систему зворотного зв’язку (від слухача до викладача) оперативно вносити до навчального процесу необхідні корективи.

При викладенні тематичного матеріалу відповідних дисциплін будуть застосовані історичний, системний, процесуальний, евристичний, структурно-функціональний підходи, а також узагальнення, моделювання, прогнозування, міждисциплінарність та інші. В організації навчального процесу особлива увага приділяється самостійній роботі аспірантів, дистанційним формам навчання, практичним заняттям, спрямованим на відпрацювання дослідницьких вмінь та навичок.

Перевірка знань здійснюється з метою одержання зворотної інформації про зміст і характер досягнення аспірантів у навчальному процесі, а також про успішність викладання.  Перевірка може здійснюватися в усній, письмовій та практичних формах. Об’єктом оцінювання можуть виступати: результати написання тестових, ситуаційних, клінічних, розрахунково-аналітичних, творчих завдань; реферативні доповіді, доповнення, участь у дискусії тощо. Оцінювання виконаних завдань і відповідей здійснюється з дотриманням таких принципів: індивідуальний характер перевірки та оцінювання знань; систематичність; диференційованість; об’єктивність; умотивованість оцінок; вимогливість та єдність вимог. В оцінюванні враховуються такі критерії:

– характеристики відповіді: елементарна, фрагментарна, повна, логічна, доказова, обгрунтована, творча;

– якість знань: правильність, повнота, осмисленість, глибина, системність, узагальненість;

– рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, узагальнювати, робити висновки;

– досвід творчої діяльності: вміння виявляти проблеми, формулювати гіпотези та логіку їх перевірки, обгрунтовувати висновки.

Результати навчальної діяльності будуть оцінюватися за 100-бальною шкалою (по навчальній дисципліні в цілому). Невід’ємною частиною підготовки аспірантів до контролю є своєчасне виконання обов’язкових видів робіт та відвідування аудиторних занять.  Іспит (екзамен) здійснюється у формі письмової роботи або усної відповіді на питання за тестами, білетом, за яку можна одержати максимально до 40 балів. Аспіранти, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж розрахунковий мінімум – 60 балів, вважаються такими, що не виконали навчальний план з дисципліни. Підготовка фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з спеціалізації Хірургія буде здійснюватися шляхом поєднання традиційних методик навчання та сучасних педагогічних технологій, таких як інформаційні технології, інтерактивні та дослідницькі методики, навчання за технологією тренінгу. Для підготовки докторів філософії застосування сучасних інформаційних технологій сприяє формуванню та удосконаленню загальних та фахових компетентностей, ознайомленню з новітніми розробками в галузі Охорони здоров’я.  Методики тренінгового навчання у вигляді виконання пошукових, розрахункових та творчих завдань з використанням сучасних інформаційних технологій, роботи з базами бібліографічних, статистичних, соціологічних та інших видів даних, апробація результатів самостійного наукового дослідження на наукових конференціях, семінарах тощо. Забезпечують поглиблення основних загальних та фахових компетентностей фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю Медицина, спеціалізації Хірургія.

Ресурсне забезпечення  ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Для забезпечення якісної підготовки докторів філософії зі спеціальності 222 «Медицина», спеціалізації Хірургія в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» на належному рівні налагоджена робота з організації інформаційного забезпечення освітньо-наукового процесу. Основне використання інформаційних ресурсів для освітньо-наукової діяльності аспірантів ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» забезпечує Національна біблотека України імені В.І. Вернадського (  обсяг фондів навчальної, наукової літератури становить 15 744 324 примірників). Бібліотека забезпечує доступ до інформації для підвищення рівня знань, ефективного розвитку освітньої і наукової діяльності та задоволення інформаційних потреб наукових працівників та аспірантів,  забезпечує доступ до навчальної та наукової інформації на різноманітних носіях (навчальні посібники, періодика, аудіо – відеодокументи, електронні документи, CD-ROМи, бази даних, у тому числі, бази даних Інтернет і ін.) у достатній кількості, що задовольняє потребу учасників освітньо-наукового процесу на 100%.

ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» забезпечує  доступність навчальних приміщень для маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до навчальних аудиторій, лабораторій та його іншої інфраструктури з урахуванням  їх обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я та віком.

 

Використання навчального обладнання лабораторій, майстерень.

 

                 Для здійснення професійної підготовки в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» створена відповідна навчально-матеріальна база, яка дозволяє здійснювати навчання аспірантів за освітньо-науковою  програмою спеціальності 222 Медицина, спеціалізації Хірургія.

Наукові дослідження проводяться у 6 наукових підрозділах, 2 науково-дослідних лабораторіях, 13 відділеннях, які входять до інфраструктури Державної наукової установи «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», а саме:

1)Наукові відділи:

Відділ ендокринної та метаболічної хірургії;

Відділ малоінвазивної хірургії;

Відділ репродуктивного здоров’я;

Відділ відновлювальної та реконструктивної ортопедії та реабілітації;

Відділ діагностики та лікування метаболічних захворювань;

Відділ анестезіології та інтенсивної терапії.

2)Науково-дослідні лабораторії:

Лабораторія ультразвукової діагностики;

Лабораторія гастроінтестінальної ендоскопії.

В наявності в Державній науковій установі «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» відділення:

Приймальне відділення

Гастроентерологічне відділення

Гінекологічне відділення

Кардіологічне відділення

Відділення неврології та нейрореабілітації

Відділення відновного лікування та реабілітації

Терапевтичне та ендокринологічне відділення

Урологічне відділення

Відділення ортопедії

Хірургічне відділення

Операційний блок

Відділення інтенсивної терапії

Відділення анестезіології.

Наявні ІТ-забезпечення, клінічна лабораторія, патологоанатомічне відділення, науковий архів. В наявності в Центрі комп»ютерна мережа з безлімітним доступом до мережі Інтернет, Wi-Fi у вільному доступі.

Підготовка докторів філософії із спеціальності 222 Медицина, спеціалізації Хірургія проходить відповідно до нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, у тому числі Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Площа навчально-лабораторних приміщень, де здійснюється навчання за спеціальністю 222 Медицина, спеціалізації Хірургія, складає 8854 м2.  На 1 аспіранта припадає 369 м2 навчальних приміщень, які призначені для використання за призначенням, що дозволяє забезпечити на 100% робочими місцями аспірантів. Аудиторії забезпечені відповідною кількістю меблів, дошками та іншим необхідним обладнанням та устаткуванням, перелік яких представлено у таблиці «Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів» розділу 5 Ліцензійної справи. Навчальні приміщення, в яких проводиться підготовка докторів філософії відповідають існуючим будівельним та санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, існуючим нормам з охорони праці. Робочі місця науковців, викладачів і навчально-допоміжного персоналу обладнані сучасними меблями, комп’ютерами і всім необхідним інвентарем для праці.

Провадження освітньо-наукової діяльності за спеціальністю 222 Медицина, спеціалізації Хірургія забезпечено комп’ютерною технікою із відповідним програмним забезпеченням.

Комп’ютерне устаткування ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», яке використовується у освітньо-науковому процесі, налічує 27 одиниць персональних ЕОМ (ПЕОМ) із додатковим організаційним та периферійним обладнанням. Значна частина ПЕОМ зосереджена у спеціалізованих навчальних аудиторіях, лабораторіях. Крім того, в навчальному кабінеті інформаційних технологій, інших структурних підрозділах, бібліотеці та ін. створено декілька автономних сегментів локальної мережі з власним виділеним сервером. Аспірантам надається доступ до мережі Internet з 27 робочих місць, який забезпечується виділеною лінією.

Лекційні аудиторії оснащені сучасними технічними засобами: мультимедійні проектори, ПЕОМ, спеціальні екрани та інше. Технічні характеристики комп’ютерної та презентаційної техніки, мережевого обладнання відповідають вимогам сучасних програмних продуктів на основі Windows-технологій. Аудиторні заняття за навчальним планом підготовки докторів філософії спеціальності 222 Медицина, спеціалізації Хірургія проводяться у 6 навчальних аудиторіях, всі оснащені стаціонарним мультимедійним обладнанням. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного використання в навчальних аудиторіях спеціальності 222 Медицина, спеціалізації Хірургія складає 100% при нормативному показнику мінімального відсотка кількості аудиторій – 30%.

Навчальний процес з усіх дисциплін освітньої-наукової програми спеціальності 222 Медицина, спеціалізації Хірургія денної та заочної форм навчання в достатній мірі забезпечений засобами наочності (презентації до лекційного матеріалу, плакати, схеми, таблиці, макети, муляжі, зразки, колекції тощо), необхідним технічним і медичним обладнанням.

Таким чином, наявна навчально-лабораторна база ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», на якій здійснюється підготовка фахівців за освітньо-науковою програмою 222 Медицина, спеціалізації Хірургія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, та рівень їх оснащення відповідають існуючим нормам.