+38 044 272 22 05, +38 044 272 34 03

Київ, вул. Вознесенський узвіз, 22

office@cimt.com.ua

 • UKR

Освітньо-наукова програма – 2021

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

« ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНИХ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАН УКРАЇНИ»

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

(нова редакція)

Третій (освітньо-науковий) рівень

(назва рівня вищої освіти)

Доктор філософії

(назва ступеня, що присвоюється)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 22 «Охорона здоров’я»

(шифр та назва галузі знань)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 222 «Медицина»

(код та найменування спеціальності)

ВВЕДЕНО В ДІЮ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора

ДНУ «ЦІМТ НАН України»

Вченою радою

ДНУ «ЦІМТ НАН України»

від 04.11.2021р. № 143

Протокол засідання

від 29.10.2021р. № 7

 

Київ-2021


 

І. ПЕРЕДМОВА

І. Розробники освітньо-наукової програми:

Тодуров І.М. – доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, директор ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», гарант освітньо-наукової програми, керівник проєктної групи.

Якимець В.М. – доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, заступник директора з науково-організаційної та методичної роботи, член проєктної групи.

Перехрестенко О.В. – доктор медичних наук, старший науковий дослідник, Заслужений лікар України, заступник директора з наукової роботи, член проєктної групи .

Освітньо-наукова програма підготовки фахівців на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 222 «Медицина», в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» розроблена та вдосконалена відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу МОН України від 30.04.20р. №584 «Про унесення змін до Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти», Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (із змінами внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021р. № 365), Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016р. №261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019р. №167 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2020р. №979).

Освітньо-наукова програма визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію на основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття освітньо-наукового ступеню доктора філософії, перелік загальних та спеціальних (фахових ) компетентностей, нормативний та варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та вимоги до контролю якості вищої освіти.


ІІ – ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

підготовки доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

зі спеціальності 222 «Медицина»

Складові

Опис освітньої програми

1-Загальна інформація

Повна назва наукової установи

Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

Повна назва кваліфікації мовою оригіналу

Доктор філософії в галузі охорони здоров’я з хірургії

Офіційна назва освітньо-наукової програми

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня підготовки докторів філософії у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Тип диплому та обсяг освітньо-наукової програми

Обсяг освітньо-наукової програми складає 56 кредитів ЄКТС на базі попередньо здобутого ступеня магістра (спеціаліста).

Наявність акредитації

Відсутня

Цикл/рівень

Третій (освітньо-науковий) рівень. НРК України – 8 рівень, FQEHEA – третій цикл, ЕQFLLL – 8 рівень (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листовада 2011р. №1341 (в редакції постанови КМУ від 25 червня 2020р. №519).

Передумови

Магістр, ОКР спеціаліст

Мова(и) викладання

Українська, англійська (окремі дисципліни)

Основні поняття та їх визначення

Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується відповідним документом про вищу освіту (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Кваліфікаційна робота – це навчально-наукова робота, яка може передбачатись на завершальному етапі здобуття певного рівня вищої освіти для встановлення відповідності набутих здобувачами результатів навчання (компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти. Форми кваліфікаційної роботи включають ( не обмежуючись зазначеним): дипломну роботу, дисертаційне дослідження, публічну демонстрацію (захист), сукупність наукових статей, комбінацію різних форм вище зазначеного тощо.

Кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими для кваліфікцій даного рівня.

Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який виражає основні компетентностні характеристики рівня щодо навчання та/або професійної діяльності (пункт третій Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011р. № 1341 ).

Загальні компетентності – універсальні компетентності, що не залежать від предметної області, але важливі для успішної подальшої професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його особистісного розвитку.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності – компетентності, що залежать від предметної області, та є важливими для успішної професійної діяльності за певною спеціальністю.

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Спеціалізація – складова спеціальності, що визначається закладом вищої освіти та передбачає профільну спеціалізовану освітню програму (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

2 – Мета освітньої програми

Здобуття особою теоретичних знань, умінь, навиків та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розвязання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницькоінноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження та захисту дисертаційної роботи в предметній області медицина, результати якої мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення

3 – Характеристика освітньої програми

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий) рівень

Ступінь вищої освіти

Доктор філософії

Предметна область(галузь знань, спеціальність, спеціалізація)

Галузь знань – 22 «Охорона здоров’я»

Спеціальність – 222 «Медицина»

Форма навчання

Очна (денна, вечірня), заочна

Освітня кваліфікація

Доктор філософії у галузі «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина»

Кваліфікація в дипломі

Доктор філософії у галузі «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина»

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова програма, дослідницько-інноваційна програма

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Програма охоплює охоплює значний обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних здобувачу вищої освіти в галузі охорони здоров»я, за якою він проводить дослідження, включаючи засвоєння основної концепції, розуміння теоретичної та практичної проблеми, сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю та спеціалізацією, спрямованою на впровадження стандартів Європейського Союзу в процеси персоналізованої діагностики і лікування хворих з метою вдосконалення допомоги населенню та підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Опис предметної області

Об’єкт вивчення та діяльності: Етика, мето­дологія, методи наукового дослідження, актуальні проблеми медичної науки.

Цілі навчання: Здобуття знань, навичок та вмінь, достатніх для вико­нання оригінального наукового дослідження, отри­ман­ня нових фактів та їх впровадження у практичну медицину та інші сфери життя.

Теоретичний зміст предметної області: Етика і методологія наукового дослідження; сучасні методи наукового дослідження у хірургії та суміж­них спеціальностях відповідно до напрямку наукового проекту; поглиблене вивчення спеціальності за нап­рямком наукового дослідження; розвиток мовних компетенцій та комунікаційних навичок, засвоєння технології презентації результатів наукового дослі­дження та інших компетенцій.

Методи, методики та технології: Освітня підготовка аспірантів ґрунтується на викорис­танні лекцій, практичних занять, семінарів, тренінгів із застосуванням дистанційних форм навчання).

Під час освітньої підготовки аспірант має оволодіти технологією інформаційного пошуку, комунікацій, презентацій результатів дослідження, написання дисертації тощо.

Інструменти та обладнання (об’єкти/пред­мети, пристрої та прилади, які здобувач ви­щої освіти вчиться застосовувати і викорис­товувати): Сучасне обладнання відповідно до наукових методів, оволодіння якими передбачене під час наукового дослідження.

Академічні права випускників:

Після отримання наукового ступеня доктора філософії випускник має право на здобуття наукового ступеня доктора наук та присудження відповідних наукових ступенів та вчених звань.

Обсяг програми у кредитах ЄКТС

Програма підготовки докторів філософії розрахована на 4 роки. Унікальність та особливість освітньої програми полягає в органічному поєднанні в навчальному процесі освітьої та наукової складової діяльності здобувачів освіти в галузі охорони здоров»я.

Нау­кова складова програми підготовки докторів філо­софії передбачає проведення власного наукового до­слідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Програма включає обов’язкові та елективні навчальні дисципліни.

Обсяг елективних курсів має складати не менш як 25%.

Орієнтовні обсяги самостійної роботи становлять як правило не менше 60%.

Обсяг навантаження освітньої складової освітньо-наукової програми становить 56 кредитів ЄКТС.

До обсягу освітньої підготовки можуть зараховуватися кредити, отримані здобувачем при вивченні навчальних курсів відповідного освітнього рівню в інших університетах країни та за кордоном, у тому числі он-лайн (за наявності відповідного сертифікату світового взірця).

4 – Здатність випускників освітньої програми до працевлаштування та подальшого навчання

Здатність до працевлаштування

Робочі місця у закладах охорони здоровя, менеджмент та адміністрування у сфері охорони здоровя, викладання у закладах вищої освіти, самостійне працевлаштування

Фахівець може займати первинні посади ( за ДК 003:2010):

2310.1 Доцент,

2359.1 Науковий співробітник, науковий співробітник-консультант

Подальше навчання

Здобуття наукового ступеня доктора наук на науковому рівні вищої освіти, участь у постдокторських програмах.

5- Викладання та оцінювання

Викладання та навчання

Основними підходами до викладання та навчання здобувачів є:

-аспіранто-центроване, проблемно-орієнтоване та міждисциплінарне навчання при викладанні лекційних курсів, проведенні семінарів і практичних занять з використанням ситуаційного аналізу, мозкового штурму, наукових дискусій, теоретичних квізів, дистанційне навчання за допомогою електронних ресурсів мережі Інтернет;

– оволодіння методологією науково-педагогічної практики на базі профільних кафедр вищих закладів освіти та наукових установ;

– оволодіння навичками проведення самостійного наукового дослідження з використанням ресурсної бази ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» та партнерів;

– самонавчання з урахуванням принципів академічної свободи з можливістю формування індивідуальної освітньої траєкторії в рамках вітчизняних та міжнародних програм;

– оволодіння навичками проведення наукових конференцій, семінарів та майстер-класів для розвитку комунікативних здібностей та підвищення кваліфікації.

Оцінювання та контроль успішності

Здобувачі проходять щорічну атестацію шляхом звітування: на засіданні Вченої ради Центру про хід виконання освітньо-наукової програми та індивідуального наукового плану, включаючи опубліковані наукові статті та виступи на конференціях. Це – річний контроль (контроль збереження знань) проводиться щорічно наприкінці або початку поточного навчального року. Цей вид контролю не впливає на результативність (оцінку) навчання і проводиться для визначення рівня знань здобувачів, контролювання якості освітнього процесу та удосконалення критеріїв оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти.

Остаточним результатом успішного завершення навчання здобувачів є повне виконання освітньо-наукової програми, перелік опублікованих за результатами досліджень наукових праць у вітчизняних (згідно переліку ДАК України) зарубіжних та міжнародних (індексуються у МБД Scopus, Web of Science) виданнях, відомості про оприлюднення результатів роботи на наукових заходах, належним чином оформлений рукопис дисертації; представлення роботи на засіданні Вченої ради Центру; публічний захист на засіданні спеціалізованої вченої ради для здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я», зі спеціальності 222 «Медицина», за спеціалізацією 14.01.03 «Хірургія».

6- Програмні компетентності (додаток 2)

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної медичної діяльності, проводити оригінальне наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охороні здоров’я на основі глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або професійної практики.

Загальні компетентності (ЗК)

Дослідницькі компетентності (ЗК1)

датність до абстрактного мислення, синтезу, аналізу та оцінювання сучасних наукових досягнень, генерування нових знань при вирішенні дослідницьких і практичних завдань;

здатність до проектування і здійснення комплексних досліджень, на основі системного наукового світогляду з використанням основних універсальних методологічних принципів та знань в області історії і філософії науки;

здатність до проведення оцінювання результатів наукових досліджень з використанням знань та умінь у галузі медичної статистики;

здатність до самостійного проведення наукового та патентного пошуку;

здатність до здійснення усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою;

-здатність застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій діяльності.

Мовні компетентності (ЗК2)

– здатність представляти та обговорювати наукові результати та вести наукову дискусію державною та іноземною мовою в усній та письмовій формі, володіння науковою термінологію;

– здатність до повного розуміння іншомовних наукових текстів із відповідної спеціальності та вільного письмового викладення наукового тексту іноземною мовою.

Комунікативні компетентності

(ЗК3)

здатність ефективно спілкуватися із спеціальною та загальною аудиторіями державною та іноземною мовами;

-здатність представляти складну інформацію у зручний та зрозумілий спосіб усно і письмово, використовуючи відповідну технічну лексику та методи;

Робота в групових проектах (ЗК4)

здатність до участі у роботі українських і міжнародних дослідницьких колективах для рішення наукових і науково-освітніх завдань;

-здатність працювати у великій науковій групі, розуміючи відповідальність за результати роботи, а також беручи до уваги бюджетні витрати та персональні зобов’язання;

здатність до спілкування у професійному середовищі та з представниками інших професій на національному та міжнародному рівні.

Управлінські компетентності (ЗК5)

-здатність до організування роботи колективу в розв’язанні актуальних проблем спеціальності;

здатність працювати в умовах обмеженого часу та ресурсів, а також мотивувати та керувати роботою інших для досягнення поставлених цілей.

Загальнонаукові (філософські) компетентності

(ЗК6)

– здатність використовувати закони та категорії діалектики, основні закони історії та філософії наукових досліджень;

– здатність професійно вживати загальні методи пізнання: аналізу та синтезу; індукції та дедукції; закони формальної та діалектичної логіки;

– здатність використовувати закони та категорії медичної етики під час планування та проведення наукового дослідження;

– здатність використовувати правила академічної доброчесності під час планування, проведення та аналізу результатів наукового дослідження, що унеможливлюють та запобігають проявам академічного плагіату.

Викладацькі компетентності

(ЗК7)

– здатність педагогічно мислити, що передбачає наявність умінь: аналітичних, завдяки яким проявляється узагальнене вміння педагогічно мислити: діагностувати педагогічні явища, аналізувати їх складові (умови, причини, мотиви, засоби, форми та інше);

– здатність знаходити способи оптимального рішення педагогічних проблем тощо;

-здатність знаходити проективні способи, що полягають у конкретизації педагогічного прогнозування в планах навчання і виховання, обґрунтування способів та етапів їх реалізації: підбір змісту педагогічного процесу;

-здатність застосовувати сучасні інформаційні технології у організації та проведення навчальних занять;

-здатність визначення відповідності форм, методів, засобів індивідуальним і віковим особливостям суб’єктів навчання;

здатність навчати суб’єктів навчання на практичних заняттях.

Особистісні компетентності

(ЗК8)

здатність працювати автономно, критично оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт;

-здатність планувати та вирішувати завдання власного професійного та особистісного розвитку;

датність до критичного аналізу та креативного синтезу нових ідей на основі логічних аргументів та перевірених фактів;

здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Етичні зобов’язання

(ЗК9)

-дотримання лікарської етики, біоетики та академічної доброчесності;

-здатність слідувати етичним нормам у професійній діяльності, під час планування та проведення наукових досліджень;

-здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо.

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)

СК1

-здатність виконувати оригінальні дослідження в медицині стосовно різних груп населення та досягати наукових результатів, що створюють нові знання, із звертанням особливої уваги до актуальних задач/проблем та використанням новітніх наукових технологій;

здатність планувати проведення клінічного та експериментального дослідження, обирати сучасні методологічні підходи до оцінки результатів, здійснювати статистичний аналіз результатів;

здатність здійснювати аналіз наукової літератури (вітчизняної та зарубіжної), створювати та оформляти огляд літератури (мета аналіз);

здатність проводити аналіз результатів наукових досліджень та оформляти їх у вигляді наукової публікації/виступу українською та англійською мовами.

СК2

датність до розуміння предметної області за обраним науковим напрямом та виявляти потребу в додаткових знаннях у сфері медицини та за напрямком наукових досліджень, генерувати наукові гіпотези.

СК3

датність відокремлювати структурні елементи, що складають теоретичну та емпіричну основу системи знань зі спеціальності 222 «Медицина»

СК4

-здатність планувати і здійснювати комплексні оригінальні дослідження, забезпечувати якість досліджень, що виконуються, досягати високих наукових результатів, які створюють нові знання у сфері медицини та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у наукових фахових медичних виданнях.

СК5

датність володіти сучасними методами наукового дослідження, обирати методи та кінцеві точки дослідження відповідно до цілей та завдань наукового проєкту (дослідження).

СК6

датність інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити їх коректний аналіз та узагальнення.

СК7

датність до впровадження нових знань (наукових даних) в науку, освіту та інші сектори суспільства

СК8

датність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та англійською мовами, розуміти англомовні наукові тексти за напрямом досліджень.

СК9

датність застосовувати сучасні інформаційні технології, бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій діяльності.

СК10

датність дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності.

СК11

датність сформувати системний науковий світогляд та загальнокультурний кругозір.

СК12

датність адекватно застосовувати концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності.

Програмні результати навчання (ПРН) (додаток 3)

Знання та вміння:

ПРН1

Проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та складних ідей та на цій основі формулювати робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які мають розширювати і поглиблювати стан наукових досліджень в обраній сфері.

ПРН2

Володіти ґрунтовними, передовими концептуальними знаннями предметної галузі, мати дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні світових досягнень з відповідного напряму, для здійснення науково-дослідницької, освітньої та професійної діяльності.

ПРН3

Здатність здійснювати інформаційний пошук та роботу з бібліотечними ресурсами, базами даних та он-лайн ресурсами за обраною тематикою наукового дослідження з спеціальності 222 «Медицина».

ПРН4

Застосовувати інтегровані комплексні методологічні підходи для досягнення поставленої наукової мети шляхом вирішення завдань наукового дослідження в галузі охорони здоров»я та на міжпредметних галузях знань.

ПРН5

Здатність здійснювати обробку та інтерпретацію отриманих експериментальних і емпіричних даних, використовувати сучасні статистичні методи при обробці наукових даних досліджень з спеціальності 222 «Медицина».

ПРН6

Ініціювати, організовувати та проводити комплексні наукові дослідження, коригувати послідовний процес ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності та впроваджувати результати наукових досліджень у освітній процес, медичну практику та суспільну діяльність.

Комунікація:

ПРН7

Здатність до здійснення пошукової (евристичної) діяльності, дослідження пріоритетних напрямів розвитку медицини, організації і проведення наукових досліджень з проблем.

ПРН8

Здатність підготувати та успішно захистити дисертаційну роботу в галузі медицини на основі власних досліджень, а також використовувати (та визнати) результати роботи інших членів наукової групи.

ПРН9

Здатність адекватно і доречно практично користуватися мовою в конкретних ситуаціях (висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання тощо), використовувати для цього як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності мовлення.

ПРН10

Здатність до проведення вербального і невербального спілкування, спостереження, вислуховування, постановки запитань, здатність вести співбесіду з різними групами співрозмовників, проведення і участі в зборах.

ПРН11

Здатність до використання набутих умінь у передовій професійній практиці та викладацькій діяльності в галузі медицини за допомогою оригінальних досліджень та прогресивних учень.

ПРН12

Здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, досягнення партнерами взаєморозуміння, краще усвідомлення ситуації і предмета спілкування

Автономія та відповідальність:

ПРН13

Формування системи знань з спеціальності «Медицина», використовуючи унікальні дані, обґрунтовані рішення, нові інтерпретації, інноваційні методи.

ПРН14

Вміння на теоретичному рівні генерувати ідеї, гіпотези наукового дослідження, розробляти доказову базу, визначати закономірності в медицині.

ПРН15

Здатність до формалізації як процесу систематизації та уточнення знань в галузі медицини, виявлення взаємозв’язку її різних елементів, методологічного уточнення різних положень.

ПРН16

Володіти навичками лідерства, ініціювати виконання фундаментальних та науково-технічних (інноваційних) комплексних проектів.

ПРН17

Вміння застосовувати знання, отримані та відібрані в ході експериментальних досліджень і практичної діяльності в галузі медицини, для визначення ефективності, систематизації, узагальнення та пояснення.

ПРН18

Приймати обґрунтовані рішення, мотивувати співробітників та рухатися до спільної мети.

ПРН19

Демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального та загальнокультурного рівня, самореалізації, самовдосконалення та професійного росту.

ПРН20

Володіти навичками повної автономності під час реалізації індивідуальних наукових проектів.

7- Ресурсне забезпечення реалізації програми

Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Гарант освітньої програми (керівник проектної групи): доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, директор Державної наукової установи «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», має стаж наукової роботи більше 30 років, є визнаним професіоналом та досвідом дослідницької діяльності в медицині. Всі члени проектної групи є штатними співробітниками Державної наукової установи «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (3 фахівці з науковим ступенем «доктор медичних наук», 2 з них мають вчене звання «професор», 1 «старший дослідник», всі мають досвід наукового керівництва з виконання кандидатських дисертацій та/або консультування з виконання докторських дисертаційних робіт за спеціальністю 222 «Медицина» та підтверджений рівень наукової і професійної активності). Для досягнення завдань підготовки докторів філософії ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» забезпечений науковими кадрами ( доктор медичних наук – 7 осіб, професор – 4 особи, кандидат медичних наук – 17 осіб), які відповідають ліцензійним умовам і здатні задовольнити потреби і можливості аспірантів у здобутті необхідних знань та навичок.

Викладання навчальних дисциплін здійснюється науково-педагогічними працівниками з науковими ступенями та званнями за профілем спеціальності.

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп»ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідають Ліцензійним умовам. Наявна необхідна соціальна-побутова інфраструктура. Здобувачі, які навчаються в Державній науковій установі «»Центр інноваційних медичних технологій НАН України» забезпечуються гуртожитком. Наукові дослідження проводяться у 6 наукових підрозділах, які входять до інфраструктури Державної наукової установи «»Центр інноваційних медичних технологій НАН України», а саме:

1)Наукові відділи:

 • Відділ ендокринної та метаболічної хірургії;
 • Відділ малоінвазивної хірургії;
 • Відділ репродуктивного здоров’я;
 • Відділ відновлювальної та реконструктивної ортопедії та реабілітації;
 • Відділ діагностики та лікування метаболічних захворювань;
 • Відділ анестезіології та інтенсивної терапії.

2) Науково-дослідні лабораторії:

 • Лабораторія ультразвукової діагностики;
 • Лабораторія гастроінтестінальної ендоскопії.

В наявності в Державній науковій установі «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» відділення:

 • Приймальне відділення
 • Гастроентерологічне відділення
 • Гінекологічне відділення
 • Кардіологічне відділення
 • Відділення неврології та нейрореабілітації
 • Відділення відновного лікування та реабілітації
 • Терапевтичне та ендокринологічне відділення
 • Урологічне відділення
 • Відділення ортопедії
 • Хірургічне відділення
 • Операційний блок
 • Відділення інтенсивної терапії
 • Відділення анестезіології.

Наявні ІТ-забезпечення, клінічна лабораторія, патологоанатомічне відділення, науковий архів. В наявності в ДНУ ЦІМТ НАНУ комп’ютерна мережа з безлімітним доступом до мережі Інтернет, WiFi у вільному доступі.

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення

Основне використання інформаційних ресурсів для освітньо-наукової діяльності аспірантів ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» забезпечує Національна біблотека України імені В.І. Вернадського ( обсяг фондів навчальної, наукової літератури становить 15 744 324 примірників). Бібліотека забезпечує доступ до інформації для підвищення рівня знань, ефективного розвитку освітньої і наукової діяльності та задоволення інформаційних потреб наукових працівників та аспірантів, забезпечує доступ до навчальної та наукової інформації на різноманітних носіях (навчальні посібники, періодика, аудіо – відеодокументи, електронні документи, CDROМи, бази даних, у тому числі, бази даних Інтернет і ін.) у достатній кількості, що задовольняє потребу учасників освітньо-наукового процесу на 100%.

8 – Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність

Індивідуальна академічна мобільність реалізується у рамках договорів із закладами освіти та науковими установами щодо встановлення науково-освітянських відносин для забезпечення високоякісної теоретичної та практичної підготовки фахівців хірургів, зміцнення резерву науково-педагогічних і наукових кадрів з хірургії.

Міжнародна кредитна мобільність

Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій» розробляє шляхи реалізації програм академічної мобільності за кордоном, які будуть здійснюватись на підставі Закону України «Про Вищу освіту» та угод з навчальними закладами та науковими установами інших країн.

9 – Основні компоненти освітньої програми

Розподіл змісту освітньої програми та навчального часу за циклами підготовки (освітня складова)

Термін навчання ( 4 роки)

Академічних годин/кредитів/кредитів ЄКТС

Загальний навчальний час підготовки (академічних годин/ кредитів/ кредитів ЄКТС) для докторів філософії за спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізації «Хірургія»

56 кредитів

Оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями

6 кредитів

Здобуття мовних компетентностей ( іноземна мова)

8 кредитів

Набуття універсальних навичок дослідника та педагогічної майстерності:

-Педагогіка та психологія вищої школи (педагогічний практикум);

-Методологія та організація педагогічного процесу у вищій школі;

-Усна та письмова презентація результатів дослідження;

-Застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності.

8 кредитів

2 кредити

2 кредити

2 кредити

2 кредити

Здобуття глибинних знань із спеціальності Хірургія, за якою здобувач проводить дослідження

20 кредити

Дисципліни за вибором

(Встановлені обсяги розподілу максимального навчального часу за циклами)

14 кредитів

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ

Код освітнього компонента

Освітній компонент

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

І. ОВОЛОДІННЯ ЗАГАЛЬНОНАУКОВИМИ (ФІЛОСОФСЬКИМИ) КОМПЕТЕНТНОСТЯМИ

ОК.1

Філософія

6

Іспит

ІІ. ЗДОБУТТЯ МОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ( іноземна мова )

ОК.2

Англійська мова

8

Іспит

ІІІ. НАБУТТЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ НАВИЧОК ДОСЛІДНИКА ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

ОК.3

Педагогіка та психологія вищої школи

2

Диференційований залік

ОК.4

Методологія та організація педагогічного процесу у вищій школі (педагогічний практикум)

2

Диференційований залік

ОК.5

Усна та письмова презентація результатів наукового дослідження

2

Диференційований залік

ОК.6

Застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності.

2

Диференційований залік

IV. ЗДОБУТТЯ ГЛИБИННИХ ЗНАНЬ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ОК.7

Хірургія

20

Диференційований залік, Іспит

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

ВК.8

Управління проектами в галузі здоров’я

2

Залік

ВК.9

Методологія наукових досліджень в медицині

2

Залік

ВК.10

Клінічні дослідження в хірургії

2

Залік

ВК.11

Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності

2

Залік

ВК.12

Актуальні питання сучасної хірургії

6

Залік

ВСЬОГО

56

Перелік та назви дисциплін навчального плану розроблено з урахуванням набуття здобувачами вищої освіти інтегральних, загальних та спеціальних компетентностей. Структурно-логічна схема освітньо-наукової програми представлена в Додатку 1.

ІІІ – АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Атестація здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Хірургія» зі спеціальності 222 «Медицина» за галуззю знань «Охорона здоров»я» проводиться у формі публічного захисту дисертаційної роботи на засіданні постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою. Прилюдний захист результатів науково-дослідної роботи, які представлені у вигляді дисерт ації, є формою підсумкової атестації. Він дозволяє встановити відповідність рівня науково-дослідницької підготовки здобувача та вимог, що висуваються до доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров»я» за спеціальністю 222 «Медицина». Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового завдання в галузі охорони здоров»я або на її межі та сумісних галузей, результати якого становлять оригінальний внесок у загальну суму медичних знань та оприлюднені у відповідних публікаціях.

Обов»язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання здобувачем його індивідуального навчального плану. Здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти має право на вибір спеціалізованої вченої ради.

Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії ( або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях), а також відгуки опонентів оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних вищих навчальних закладів (наукових установ) відповідно до законодавства.

Захист дисертаційної роботи передбачає перевірку програмних результатів навчання: ПРН1-ПРН20.

IV – ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧА ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (далі-Центр) функціонує система забезпечення закладом якості освітньої та наукової діяльності (система внутрішнього забезпечення якості підготовки), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:

   1. визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

   2. здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

   3. щорічне оцінювання здобувачів рівня доктора філософії та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті установи, на інформаційних стендах тощо;

   4. забезпечення підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників;

   5. забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів третього рівня вищої освіти;

   6. забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

   7. забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені освіти та кваліфікації;

   8. забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників наукової установи і здобувачів рівня доктора філософії;

   9. комунікація із стейкхолдерами: роботодавцями, органами державної влади, закладами вищої освіти, громадськими організаціями та різними вітчизняними і зарубіжними партнерами.

Керівник проектної групи,

доктор медичних наук,                                                                                                                                      професор Іван ТОДУРОВ

Члени проектної групи:

доктор медичних наук, професор                                                                                                                        Володимир ЯКИМЕЦЬ

доктор медичних наук,

ст. дослідник                                                                                                                                               Олександр ПЕРЕХРЕСТЕНКО


Додаток 2

МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОСНОВНИМ КОМПОНЕНТАМ

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Компоненти ОП /Компетентності

ОК.1

ОК.2

ОК.3

ОК.4

ОК.5

ОК.6

ОК.7

ВК.8

ВК.9

ВК.10

ВК.11

ВК.12

ЗК1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ЗК2

+

+

+

+

+

+

ЗК3

+

+

+

+

+

+

+

+

ЗК4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ЗК5

+

+

+

+

+

+

+

+

ЗК6

+

+

+

+

+

ЗК7

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ЗК8

+

+

+

+

+

+

+

ЗК9

+

+

+

+

+

+

+

+

СК1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

СК2

+

+

+

+

+

+

+

+

СК3

+

+

+

+

+

+

+

+

СК4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

СК5

+

+

+

+

+

+

+

+

СК6

+

+

+

+

+

+

+

СК7

+

+

+

+

+

+

+

СК8

+

+

+

+

+

СК9

+

+

+

+

+

+

СК10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

СК11

+

+

+

+

+

+

СК12

+

+

+

+

+

+

+