+38 044 272 22 05, +38 044 272 34 03

Київ, вул. Вознесенський узвіз, 22

office@cimt.com.ua

 • UKR

Положення про Апеляційну комісію при вступних випрбовуваннях до аспірантури в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Апеляційну комісію при вступних випробуваннях до аспірантури в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

 

 1. Загальні положення

 

 • Апеляційна комісія ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (далі – Апеляційна комісія) створюється для розгляду по суті та вирішення спірних питань, які виникли під час проведення вступних випробувань, розгляду апеляцій вступників до аспірантури ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» при оскарженні ними результатів вступного випробування і прийняття остаточного рішення.

1.2.Розгляд апеляцій проводиться з метою виявлення об’єктивності оцінення рівня знань, а не з метою перескладання вступних випробувань.

Апеляційна комісія працює в умовах гласності і керується у своїй діяльності чинним законодавством України відповідно до вимог статті 44 Закону України «Про вищу освіту», Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016р. № 261; наказу МОН України від 06.11.2015р. № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015р. № 266»;  наказу Міністерства освіти і науки України від 11.10. 2018р. № 1096 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти»; Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук (за умовами контракту) в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України». Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників до початку вступних випробувань.

 

 1. Склад Апеляційної комісії

 

2.1.  До складу Апеляційної комісії входять  Голова  комісії , заступник Голови комісії, секретар комісії, члени комісії.

2.2. Склад Апеляційної комісії формується з числа провідних наукових працівників ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», які не є членами екзаменаційних комісій.

Кількісний склад Апеляційної комісії визначається з урахуванням загальної кількості та переліку вступних випробувань відповідно до затверджених Правил прийому до ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» в поточному році. У складі Апеляційної комісії повинні бути представлені фахівці з спеціальності 222 Медицина, з яких проводяться вступні випробування у поточному році.

 • Головою Апеляційної комісії призначається науковий співробітник з числа наукових працівників, який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій.
 • Один з членів Апеляційної комісії призначається заступником Голови комісії.
 • Наказ про затвердження складу Апеляційної комісії видається директором ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» не пізніше 1 березня поточного року.
 • Склад Апеляційної комісії щорічно поновлюється не менше, як на третину.

 

 1. Порядок роботи  Апеляційної  комісії

 

 • Відповідальність за організацію роботи Апеляційної комісії, своєчасний та об’єктивний розгляд апеляційних заяв щодо результатів проведення вступних випробувань, ведення справ, дотримання встановленого порядку збереження документів і конфіденційності інформації покладається на Голову комісії.
 • Секретар Апеляційної комісії:
 • приймає апеляційні заяви від вступників;
 • терміново після отримання апеляції від вступника повідомляє Голові Апеляційної комісії про необхідність скликання засідання комісії;
 • готує відповідні документи на розгляд Апеляційної комісії;
 • здійснює безпосередню організацію роботи Апеляційної комісії;
 • веде протоколи засідань Апеляційної комісії;
 • оголошує вступникові, апеляція якого розглядалася, рішення Апеляційної комісії;
 • подає в Приймальну комісію на затвердження рішення та звіт про роботу Апеляційної комісії.
  • Документами про діяльність Апеляційної комісії, що зберігаються протягом року в справах Приймальної комісії поточного року, є:
 • апеляційні заяви щодо результатів вступних випробувань;
 • протоколи засідань комісії;
 • матеріали, необхідні для розгляду апеляційних заяв щодо результатів вступних випробувань;
 • звіт про роботу Апеляційної комісії.
  • Засідання Апеляційної комісії проводяться по мірі надходження апеляцій від вступників. Скликає засідання Апеляційної комісії Голова комісії за повідомленням секретаря комісії про надходження апеляції. Голова та секретар Апеляційної комісії беруть участь у засіданні комісії згідно з посадовими обов’язками. На засідання запрошуються не менше двох членів Апеляційної комісії, один з яких повинен мати кваліфікацію, що відповідає фаху вступного випробування, на яке подана апеляція.
  • Щорічна робота Апеляційної комісії закінчується звітом, який затверджується на підсумковому засіданні Приймальної комісії ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України». Звіт повинен містити аналіз та узагальнення досвіду роботи Апеляційної комісії, а також пропозиції про заходи, спрямовані на підвищення ефективності роботи Апеляційної комісії (за потреби).

 

 1. Порядок подання заяв на апеляцію

 

 • Вступник має право ознайомитися зі своєю роботою та отримати пояснення щодо помилок і зауважень. Про бажання скористатися цим правом вступник подає заяву на ім’я Голови Приймальної комісії за зразком, поданим у Додатку 1 до цього Положення.
 • Після ознайомлення з роботою вступник зазначає на своїй заяві щодо ознайомлення про відсутність претензій до предметної комісії (екзаменаційної комісії) за зразком, поданим у Додатку 2 до цього Положення.
 • Якщо після ознайомлення зі своєю перевіреною роботою та надання пояснень вступник не погоджується з отриманою оцінкою, він має право подати апеляцію.
 • Апеляція подається у формі заяви на ім’я Голови Апеляційної комісії. У апеляційній заяві вказуються прізвище, ім’я, по батькові вступника, номер екзаменаційного листа та суть спірного питання. Заявником можуть бути оскаржені дії та рішення екзаменаційної комісії, якщо вони, на погляд вступника, призвели до порушення його прав та інтересів як вступника. Зразок апеляційної заяви подано у Додатку 3 до цього Положення.
 • Подані апеляційні заяви реєструються у відповідному журналі, до якого заносяться такі відомості:
 • прізвище, ім’я та по батькові вступника, який подав апеляцію;
 • номер екзаменаційного листа;
 • дата складання вступного випробування, на результати якого подана апеляція;
 • назва вступного випробування, на результати якого подана апеляція;
 • дата подачі апеляції;
 • підпис вступника.

Після розгляду апеляції до цього журналу вносяться відомості про результат її розгляду із зазначенням реквізитів протоколів Апеляційної та Приймальної комісій.

 • Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», повинна бути обґрунтованою та подаватись ним особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки. Апеляції, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.
 • Апеляційні заяви від інших осіб, у тому числі від родичів вступників, не приймаються й не розглядаються.
 • Апеляції з питань відсторонення від випробування не приймаються і не розглядаються.

 

 1. Порядок розгляду апеляцій

 

 • Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії не пізніше наступного дня після її подання, як правило, в присутності вступника. Якщо вступник не може бути присутнім при розгляді апеляції, він повинен зазначити це у апеляційній заяві.
 • Апеляції на результати вступних випробувань Апеляційна комісія розглядає у складі Голови комісії та не менш ніж двох членів комісії з числа затверджених відповідним наказом, які компетентні з дисципліни, на результати складання вступного випробування з якої подана апеляція.
 • Якщо одночасно подано кілька апеляцій, вступники запрошуються на засідання Апеляційної комісії по одній особі.
 • Додаткове опитування вступника та повторне складання вступного випробування при розгляді апеляцій не допускається.
 • На засіданні апеляційної комісії можуть бути присутні голова відповідної предметної (екзаменаційної) комісії та (або) його заступники в якості експертів. Вони мають право давати обґрунтовані пояснення вступнику та членам Апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання.
 • Під час розгляду апеляції члени Апеляційної комісії і заявник, а також голова відповідної екзаменаційної комісії (його заступник), мають право виступати, задавати питання, давати відповіді, робити заяви, коментувати факти, що викладені в апеляції та наданих документах і матеріалах.
 • Під час розгляду апеляції сторонні особи на засідання Апеляційної комісії не допускаються.
 • Рішення щодо апеляції приймається простою більшістю голосів членів комісії, які розглядали апеляцію, на закритому засіданні комісії (без присутності вступника). У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав Голова комісії.

Якщо Апеляційна комісія визнає дії або рішення предметної комісії або її представника неправомірними, то вона приймає рішення про обґрунтованість апеляції і зобов’язує відповідну предметну комісію або її представника усунути допущене порушення.

Якщо Апеляційна комісія визнає дії або рішення предметної комісії або її представника правомірними, то вона приймає рішення про відмову заявнику у задоволенні апеляції.

 • Під час засідання Апеляційної комісії ведеться протокол, в якому фіксується процес розгляду апеляції по суті та рішення комісії. Протоколи засідань комісії повинні чітко і коротко описувати суть апеляції, зміст усіх запитань, відповідей і виступів. Протокол підписують члени Апеляційної комісії (не менше двох осіб), секретар та голова Апеляційної комісії.
 • Рішення щодо апеляції оголошується заявнику у день розгляду апеляції.

Якщо заявник був присутній на засіданні Апеляційної комісії, йому пропонується в той же день підписати протокол засідання Апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з її рішенням за зразком, поданим у Додатку 4 до цього Положення.

Якщо заявник не брав участі у засіданні Апеляційної комісії відповідно до своєї заяви, секретар комісії повідомляє йому рішення комісії телефоном та/або електронною поштою, а якщо така можливість відсутня – про рішення комісії (апеляцію задоволено або у задоволенні апеляції відмовлено) секретар комісії повідомляє шляхом розміщення відповідного оголошення на дошці оголошень Приймальної комісії. Про свою згоду або незгоду з рішенням Апеляційної комісії вступник в цьому випадку може повідомити окремою заявою, у тому числі переданою засобами електронного зв’язку, не пізніше наступного дня після прийняття рішення Апеляційною комісією.

 • Якщо вступник не погоджується з рішенням Апеляційної комісії, члени комісії складають докладну рецензію, яка разом з перевіреною роботою (листком відповіді) розглядається на найближчому засіданні Приймальної комісії.
 • Приймальна комісія на своєму засіданні затверджує рішення Апеляційної комісії або скасовує його і приймає остаточне рішення, про що складається протокол.
 • На вимогу заявника йому може бути видано витяг з протоколу засідання Апеляційної комісії та/або Приймальної комісії про прийняте щодо його апеляції рішення.
 • Випадки зміни виставлених екзаменаторами оцінок за висновками Апеляційної комісії засвідчуються у відомості та екзаменаційному листі вступника підписом голови предметної (екзаменаційної) комісії, письмовим поясненням екзаменатора.
 • У разі незгоди вступника, який подав апеляцію, з рішенням Апеляційної комісії, затвердженим Приймальною комісією, воно може бути оскаржене у встановленому чинним законодавством порядку.

Заступник Голови Приймальної комісії ДНУ

«Центр інноваційних медичних

технологій НАН України»                                  д.м.н., професор В.М.Якимець

 

 Відповідальний секретар

Приймальної комісії                                            Н.Ф.Орленко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець: Н.Ф.Орленко

Додаток 1

до Положення про Апеляційну комісію

в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

 

Зразок заяви вступника

на ознайомлення з екзаменаційною роботою

 

Голові Приймальної комісії,

директору ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

 

Вступника в аспірантуру, який (яка) вступав (ла) на денну (вечірню, заочну) форму навчання,

екзаменаційний лист № ______________,

___________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

___________________________________

та мешкає за адресою: _______________

___________________________________

 

Заява

 

Прошу Вас дозволити ознайомитись з моєю екзаменаційною роботою з ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________.

(назва вступного випробування)

 

 

Дата                                                                                                  Підпис

 

 

Додаток 2

до Положення про Апеляційну комісію

в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

 

 Зразок розписки вступника

про ознайомлення з екзаменаційною роботою

 

На заяві про ознайомлення вступник власноручно робить запис такого змісту:

«З екзаменаційною роботою ознайомлений. До екзаменаційної комісії  претензій і зауважень не маю».

 

 

Дата                                                                                           Підпис

 

 

Додаток 3

до Положення про Апеляційну комісію

в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

 

 

Зразок заяви вступника на апеляцію

 

Голові Приймальної комісії,

директору ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

 

Вступника в аспірантуру, який (яка) вступав (ла) на денну (вечірню, заочну) форму навчання,

екзаменаційний лист № ______________,

___________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

___________________________________

та мешкає за адресою: _______________

___________________________________

 

Заява

 

Прошу Вас розглянути питання про об’єктивність оцінки складання мною вступного випробування _______________________________________________

(назва вступного випробування)

____________________________________________________________________, складеного «_____» _______________ 20____ року, оскільки я не згоден(а) з оцінкою і вважаю, що _________________________________________________

(конкретні зауваження)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дата                                                   Підпис

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Положення про Апеляційну комісію

в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

 

 

 

Зразок розписки вступника

про ознайомлення з рішенням Апеляційної комісії

та згодою (незгодою) з ним

 

 

На протоколі засідання Апеляційної комісії вступник власноручно робить запис такого змісту:

«З протоколом засідання Апеляційної комісії ознайомлений. З рішенням Апеляційної комісії згоден (не згоден, оскільки _________________________)».

(пояснення причини незгоди)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                                 Підпис