+38 044 272 22 05, +38 044 272 34 03

Київ, вул. Вознесенський узвіз, 22

office@cimt.com.ua

  • UKR

Положення про екзаменаційну комісію для проведення вступних випробувань до аспірантури ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

І. Загальні положення

 

1.1. Положення про Екзаменаційну комісію для проведення вступних випробувань в аспірантурі ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (далі – Положення) розроблено відповідно до Положення про приймальну комісію аспірантури в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», розглянутого та ухваленого  Вченою радою ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (протокол № 11 від 14.12.2018 р.).

1.2. Екзаменаційна комісія для проведення вступних випробувань в аспірантурі ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (далі – Екзаменаційна  комісія) утворюється для проведення вступних випробувань до аспірантури у випадках, передбачених Правилами прийому в аспірантуру та докторантуру ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» в 2019 році (далі – Правил прийому), розглянутих та ухвалених вченою радою ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (протокол № 11 від 14.12.2018 р.), розроблених відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів освіти» , листа Відділу наукових і керівних кадрів НАН України №10/35 від 05.04.2018р. «Щодо Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук», Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти  ступенів доктора філософії та доктора наук в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України».

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття ступеня доктора філософії, що проводиться у формі вступного іспиту, фахового випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень;

вступний іспит – форма вступного випробування, яке проводиться для осіб, які беруть участь у конкурсі для здобуття ступеня доктора філософії на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здобутого за спеціальністю, має кваліфікаційний характер і передбачає перевірку здатності до опанування освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії за спеціалізацією Хірургія спеціальності 222 Медицина;

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії на основі здобутих раніше компетентностей.

1.4. Екзаменаційна комісія працює під керівництвом приймальної комісії до аспірантури та докторантури в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (далі – Приймальної комісії) відповідно до законодавства України, Умов прийому, Правил прийому, Положення про Приймальну комісію та цього Положення.

1.5. До складу Екзаменаційної комісії включаються доктори філософії та доктори наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціалізацією та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. До складу екзаменаційної комісії можуть входити також представники інших закладів вищої освіти та наукових установ (за згодою), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності, та/або спільного керівництва дослідженнями аспірантів, та/або спільного виконання освітньо-наукової програми або якщо здійснюється підготовка докторів філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою між закладом вищої освіти і науковою установою.

Склад Екзаменаційної комісії (голова комісії та не менше двох членів комісії) для вступу до аспірантури ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» затверджується наказом директора Центру, який є головою Приймальної комісії.

 

ІІ. Організація роботи Екзаменаційної комісії для вступу до аспірантури

 

2.1. Для проведення вступного іспиту із спеціальності 222 Медицина, спеціалізації Хірургія в аспірантурі ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» Приймальна комісія формує Екзаменаційну комісію і відомість вступного іспиту із спеціальності, вступне випробування з іноземної мови (в обсязі, який відповідає В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти) організовується в Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України. Особам, які допущені до складання вступних іспитів, видають екзаменаційний лист результатів вступних іспитів встановленої форми.

Організацію роботи Екзаменаційної комісії покладено на Приймальну комісію.

2.2. Голова Екзаменаційної комісії підпорядковується голові Приймальної комісії, який здійснює керівництво її роботою через секретаріат Приймальної комісії. Члени Екзаменаційної комісії безпосередньо підпорядковуються Голові цієї комісії.

2.3. Графік роботи Екзаменаційної комісії затверджується Головою приймальної комісії ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» і доводиться до загального відома не пізніше як  за  місяць до початку проведення вступних випробувань до аспірантури.

2.4. Розклад вступних іспитів, що проводить ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», затверджує голова Приймальної комісії. Розклад оприлюднюють шляхом розміщення на веб-сайті ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» та інформаційному стендах Приймальної комісії не пізніше, ніж за три дні до початку прийому заяв та документів на вступ на навчання до аспірантури.

 

ІІІ. Основні завдання та обов’язки Екзаменаційної комісії для вступу до аспірантури

 

3.1. Екзаменаційна комісія складає необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, що проводяться при вступі в аспірантуру ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», екзаменаційні білети, критерії оцінювання відповіді вступника та подають їх для затвердження голові приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.

3.2. Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

3.3. На вступних іспитах повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь. Сторонніх осіб без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводять вступні випробування, не допускають.

3.4. Тривалість  засідань   Екзаменаційної комісії  не   повинна   перевищувати 6 академічних годин протягом дня.

3.5. Результати  складання вступного фахового іспиту оголошується  у цей же день після оформлення протоколів засідання Екзаменаційної комісії. Рішення Екзаменаційної комісії про оцінювання рівня знань,  умінь і навичок, виявлених під час вступного іспиту приймається  на  закритому  засіданні  екзаменаційної комісії  відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів Екзаменаційної комісії, які брали участь у засіданні.

 

ІV. Відповідальність Екзаменаційної комісії

 

4.1. Екзаменаційна комісія  аспірантури ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» несе відповідальність за:

  • розробку екзаменаційних матеріалів;
  • збереження екзаменаційних матеріалів  як документів суворої звітності;
  • якісне, змістовне і відповідне розкладу проведення консультацій;
  • проведення вступних випробувань згідно з розкладом та в межах затверджених Головою приймальної комісії програм;
  • об’єктивне та відповідне встановленим у програмах вступних випробувань критеріям оцінювання відповідей вступників;
  • вчасне повідомлення результатів складання вступних іспитів кожному вступникові;
  • дотримання порядку організації та проведення вступних випробувань, визначеного чинними Положенням про приймальну комісію ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», правилами прийому в аспірантуру та докторантуру (за умовами контракту ) ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» на 2019 рік та цим Положенням.

 

Заступник голови Приймальної

комісії ДНУ ЦІМТ                                            д.м.н.,професор В.М.Якимець

 

Відповідальний секретар                                      Н.Ф.Орленко

Виконавець: Орленко Н.Ф.