+38 044 272 22 05, +38 044 272 34 03

Київ, вул. Вознесенський узвіз, 22

office@cimt.com.ua

  • UKR

ПОЛОЖЕННЯ про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

« ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНИХ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАН УКРАЇНИ»

«Затверджую»

Директор ДНУ

    д.м.н., професор___________І.М.Тодуров

            «____»____________ 2018р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок підготовки здобувачів вищої освіти  ступенів доктора філософії та доктора наук в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

Розглянуто та ухвалено

Вченою радою ДНУ «Центр інноваційних             медичних технологій НАН України»

(протокол № ___ від ___.___ 2018р.)

 

 

 

І. Загальні положення

1.1. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Державній науковій установі «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (далі – Порядок) визначає механізм підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо – науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук (на умовах контракту)  відповідно (далі – здобувачі).

1.2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

– в аспірантурі ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (далі – ДНУ ЦІМТ) за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання;

– поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову діяльність за основним місцем роботи в ДНУ ЦІМТ).

Підготовка здобувачів наукового рівня вищої освіти ступеня доктора наук (за умовами контракту) здійснюється за очною (денною) формою навчання.

1.3. Підготовка осіб в аспірантурі за державним замовленням здійснюється виключно за очною (денною, вечірньою) формою навчання. Підготовка в аспірантурі та докторантурі (за умовами контракту) поза державним замовленням та за іншими формами навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб. Розмір плати за весь строк навчання для відповідного ступеня вищої освіти, а також порядок оплати освітньої послуги встановлюються у договорі (контракті), що укладається між  науковою установою та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє  платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов»язання щодо її оплати. Договір про надання освітніх послуг між науковою установою та фізичною особою складається  відповідно до Типового договору про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015р. №634. Кількість аспірантів, докторантів підготовка яких здійснюється поза державним замовленням та вартість такої підготовки визначаються вченою радою ДНУ ЦІМТ з урахуванням ліцензійного обсягу.

1.4. Провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо – науковому) рівні вищої освіти в ДНУ ЦІМТ здійснює відповідно до ліцензії. На науковому рівні вищої освіти підготовка докторів наук (за умовами контракту) в ДНУ ЦІМТ здійснюється без отримання ліцензії.

1.5. Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури і докторантури в ДНУ ЦІМТ здійснює вчена рада  ДНУ ЦІМТ. Для врегулювання відносин між аспірантом або докторантом та ДНУ ЦІМТ укладається договір.

1.6. Вступ до аспірантури та докторантури (за умовами контракту) здійснюється на конкурсній основі відповідно до цього Порядку, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН України та правил прийому в аспірантуру та докторантуру (за умовами контракту) ДНУ ЦІМТ. Правила прийому в аспірантуру та докторантуру (за умовами контракту) ДНУ ЦІМТ затверджує вчена рада   ДНУ ЦІМТ на основі Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН України та в установлені строки оприлюднює їх на офіційному веб-сайті   ДНУ ЦІМТ.

1.7. Правила прийому в аспірантуру та докторантуру (за умовами контракту) ДНУ ЦІМТ діють протягом відповідного навчального року і визначають, зокрема:

– порядок, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури та докторантури (за умовами контракту) ДНУ ЦІМТ;

– зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до аспірантури та докторантури (за умовами контракту) за певною спеціалізацією.

1.8. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки, а підготовки доктора наук у докторантурі (за умовами контракту) – два роки.

Подання документів для вступу в аспірантуру та докторантуру (за умовами контракту)  ДНУ ЦІМТ здійснюється:

– до 10 вересня поточного року;

-до 10 жовтня проводяться вступні іспити та приймальна комісія формує список рекомендованих до зарахування;

-у разі виникнення потреби внесення змін до затверджених обсягів державноо замовлення на поточний рік ДНУ ЦІМТ подає відповідні пропозиції та обгрунтування до Відділу наукових і керівних кадрів НАН України не пізніше 10 жовтня;

-зарахування аспірантів та докторантів (за умовами контракту) в ДНУ ЦІМТ здійснюється з 1 листопада ( Розпорядження Відділу наукових і керівних кадрів Національної академії наук України №10/35 від 05.04.2018р. «Щодо Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук»).

1.9. Підготовка в аспірантурі чи докторантурі (за умовами контракту) передбачає виконання особою відповідної освітньо – наукової програми в аспірантурі або наукової програми в докторантурі (за умовами контракту) ДНУ ЦІМТ за певною спеціалізацією та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо – наукової програми аспірантури та наукової програми докторантури є підготовка та публікація наукових статей.

1.10. Аспіранти і докторанти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі та докторантурі (за умовами контракту). Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його науковим керівником (консультантом) та затверджується вченою радою ДНУ ЦІМТ протягом двох місяців з дня зарахування здобувача в аспірантуру або докторантуру ДНУ ЦІМТ. Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання здобувачем відповідного ступеня і використовується для оцінювання успішності виконання запланованої наукової роботи.

Науковий керівник/консультант аспіранта/докторанта:

– здійснює методичне і змістовне консультування аспіранта/докторанта щодо наукового дослідження;

– забезпечує постійний контроль за виконанням індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану;

– несе відповідальність за дотримання строків виконання та своєчасність подання дисертації до спеціалізованої вченої ради. Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою ДНУ ЦІМТ рішення про відрахування аспіранта або докторанта. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі чи докторантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

1.11. Підготовка в аспірантурі та докторантурі (за умовами контракту) завершується захистом наукових досягнень аспіранта або докторанта у спеціалізованій вченій раді. Здобувачі мають право на вибір спеціалізованої вченої ради.

1.12. Аспірант, який захистився до закінчення строку підготовки в аспірантурі, має право за власним вибором:

– отримати одноразову виплату в сумі залишку стипендії, передбаченої у бюджеті ДНУ ЦІМТ на відповідний календарний рік, та за власною заявою бути відрахованим з аспірантури;

– отримати за власною заявою оплачувану академічну відпустку на строк, що залишився до завершення нормативного строку підготовки в аспірантурі.     Якщо аспірант захистив дисертацію на другому чи третьому році підготовки в аспірантурі та був обраний за конкурсом на відповідну посаду наукового працівника в аспірантурі ДНУ ЦІМТ, то загальна сума залишку стипендії нараховується йому як щомісячна надбавка до заробітної плати.

1.13. Особливі вимоги до підготовки та реалізації прав і обов’язків здобувачів в аспірантурі та докторантурі (за умовами контракту) ДНУ ЦІМТ визначає МОЗ України за погодженням з МОН України.

 

ІІ. Права та обов’язки аспірантів і докторантів

2.1. Аспіранти і докторанти (за умовами контракту) користуються правами здобувачів вищої освіти, визначеними Законом України «Про вищу освіту». З метою належного проведення наукових досліджень аспіранти і докторанти (за умовами контракту) також мають право на:

– вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної у: ДНУ ЦІМТ, Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського і державних архівах України;

– отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо власного дослідження від наукового керівника (консультанта);

– безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, забезпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи;

– академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 66, ст. 2183);

– академічну відпустку, зокрема за станом здоров’я, у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відповідно до законодавства.

2.2. Аспіранти і докторанти (за умовами контракту)  зобов’язані виконувати всі обов’язки здобувачів вищої освіти, визначені Законом України «Про вищу освіту».

З метою забезпечення належного проведення наукових досліджень аспіранти і докторанти (за умовами контракту) також зобов’язані:

– дотримуватися морально – етичних норм і стандартів поведінки дослідників у галузі охорони здоров’я, встановлених у ДНУ ЦІМТ;

– виконувати індивідуальний план роботи (індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи) та систематично звітувати про хід його виконання перед науковим керівником/консультантом, на засіданні вченої ради  ДНУ ЦІМТ;

– захистити в установлений строк свої наукові досягнення у вигляді дисертації (для аспірантів) та у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях статей (для докторантів) у спеціалізованій вченій раді.

2.3. Покладення ДНУ ЦІМТ на аспіранта/докторанта обов’язків, не пов’язаних з виконанням відповідної освітньо – наукової (наукової) програми та підготовкою дисертації (монографії, статей), забороняється.

2.4. Аспіранти і докторанти (за умовами контракту)   мають право брати участь у конкурсах на отримання грантової підтримки наукових досліджень та стипендій заснованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, державними чи недержавними органами, підприємствами, установами чи організаціями.

 

ІІІ. Порядок та умови вступу до аспірантури

3.1. Основною формою підготовки в ДНУ ЦІМТ здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук (за умовами контракту) на третьому (освітньо – науковому) рівні вищої освіти та науковому рівні є аспірантура та докторантура (за умовами контракту).

3.2. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до аспірантури та докторантури (за умовами контракту)  ДНУ ЦІМТ. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури та докторантури (за умовами контракту) виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому до аспірантури та докторантури (за умовами контракту) ДНУ ЦІМТ. Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури, визначається Правилами прийому до ДНУ ЦІМТ на відповідний рік. Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складання ним вступних випробувань та прийняття вченою радою ДНУ ЦІМТ рішення про визнання його диплома.

3.3. Вступні випробування до аспірантури ДНУ ЦІМТ складаються з:

– вступного іспиту із спеціальності (спеціалізації) в обсязі програми рівня вищої освіти магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) з відповідної спеціальності;

– вступний іспит із спеціальності складається першим;

– вступного іспиту з іноземної мови за вибором вченої ради ДНУ ЦІМТ в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (відповідно до Розпорядження Президії НАН України №328 від 30.05.2016р. «Про забезпечення виконання в НАН України освітньої складової освітньо-наукової програми аспірантури з загальнонаукових філософських та мовних компетентностей»). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

Вага бала з кожного вступного випробування під час підрахування результатів конкурсу визначається Правилами прийому до аспірантури та докторантури (за умовами контракту) ДНУ ЦІМТ на відповідний рік. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до ДНУ ЦІМТ протягом одного календарного року.

3.4. Вступні фахові випробування до аспірантури проводяться предметними комісіями, до складу яких входить, як правило, три – п’ять осіб, які призначаються директором ДНУ ЦІМТ.

3.5. До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо – наукової програми. До складу предметних комісій можуть бути призначені також представники інших наукових установ (вищих навчальних закладів), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або про спільне керівництво дослідженнями аспірантів, та/або про спільне виконання освітньо – наукової програми або з якими здійснюється підготовка докторів філософії.

3.6. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою, визначеною Правилами прийому до аспірантури та докторантури ДНУ ЦІМТ на поточний рік. Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується наказом директора ДНУ ЦІМТ, який оприлюднюється в установленому порядку.

3.7. Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом директора ДНУ ЦІМТ призначається науковий керівник з числа наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем. Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень аспіранта, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта і відповідає перед вченою радою ДНУ ЦІМТ за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового керівника. Науковий керівник, який є доктором наук, може здійснювати одночасне наукове керівництво (консультування), як правило, не більше п’яти здобувачів наукових ступенів, включаючи тих, що здобувають науковий ступінь доктора наук. Науковий керівник, який має ступінь доктора філософії, може здійснювати одночасне наукове керівництво роботою над дисертаціями, як правило, не більше трьох здобувачів наукового ступеня доктора філософії. На здійснення наукового керівництва роботою над дисертацією одного аспіранта науковому керівникові відводиться щороку 50 академічних годин навчального навантаження. Вчена рада ДНУ ЦІМТ з урахуванням потреб аспіранта та ефективності роботи наукового керівника з підготовки докторів філософії може відвести більшу кількість годин навчального навантаження керівникові з їх оплатою за рахунок коштів спеціального фонду ДНУ ЦІМТ. Рішенням вченої ради ДНУ ЦІМТ аспіранту може бути призначено два наукових керівники з відповідним розподілом годин навчального навантаження та обов’язків між ними.

 

  1. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі

4.1. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за освітньо – науковою програмою та навчальним планом, що затверджуються вченою радою ДНУ ЦІМТ. Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо – наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення та захистити дисертацію.

4.2. Освітньо – наукова програма та навчальний план аспірантури складаються з освітньої та наукової складових. Навчальний план аспірантури повинен містити інформацію про перелік та обсяг навчальних дисциплін (48 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС), послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю. Освітньо – наукова програма та навчальний план аспірантури є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником та затверджуються вченою радою ДНУ ЦІМТ протягом двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури. Індивідуальний навчальний план аспіранта повинен містити перелік дисциплін за вибором аспіранта в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС. При цьому аспіранти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти і які пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження, за погодженням із своїм науковим керівником та вченою радою ДНУ ЦІМТ. Засвоєння аспірантами навчальних дисциплін може відбуватися на базі ДНУ ЦІМТ, а також в рамках реалізації права на академічну мобільність – на базі інших вищих навчальних закладів (наукових установ). Аспірант має право змінювати свій індивідуальний навчальний план за погодженням із своїм науковим керівником після розгляду на засіданні вченої ради ДНУ ЦІМТ. Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо – науковою програмою аспірантури ДНУ ЦІМТ.

4.3. Освітньо – наукова програма аспірантури ДНУ ЦІМТ має включати не менше чотирьох складових, що передбачають набуття аспірантом таких компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій:

– здобуття глибинних знань із спеціалізації, за якою аспірант проводить дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціалізацією, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму (орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить не менш як 12 кредитів ЄКТС);

– оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору (орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить чотири кредити ЄКТС);

– набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності (орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить не менш як шість кредитів ЄКТС);

– здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності (рекомендований обсяг такої навчальної складової становить шість – вісім кредитів ЄКТС).

Передбачено набуття мовних та загальнонаукових (філософських) компетентностей відповідно в Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України і Центрі гуманітарної освіти НАН України та їх підрозділах (розпорядження Президії НАН України  від 30.05.2016 № 328).

Аспірант, який підтвердив рівень свого знання іноземної мови, зокрема англійської, дійсним сертифікатом організації/установи, перелік яких визначений МОН України, на рівні С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, має право:

– на зарахування відповідних кредитів, передбачених освітньо – науковою програмою аспірантури, як таких, що виконані в повному обсязі;

– на використання обсягу навчального навантаження, передбаченого для набуття мовних компетентностей, для здобуття інших компетентностей (за погодженням з науковим керівником).

4.4. Вчена рада   ДНУ ЦІМТ має право прийняти рішення про визнання набутих аспірантом інших вищих навчальних закладах (наукових установах) компетентностей з однієї чи декількох навчальних дисциплін (зарахувати кредити ЄКТС), обов’язкове здобуття яких передбачено освітньо – науковою програмою аспірантури.

4.5. Наукова складова освітньо – наукової програми передбачає проведення власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового завдання в певній галузі знань або на межі кількох галузей, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі та оприлюднені у відповідних публікаціях. Наукова складова освітньо – наукової програми оформляється у вигляді індивідуального плану наукової роботи аспіранта і є невід’ємною частиною навчального плану аспірантури.

4.6. Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється постійно діючою або спеціалізованою вченою радою, утвореною для проведення разового захисту, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Стан готовності дисертації аспіранта до захисту визначається науковим керівником (або консенсусним рішенням двох керівників). Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану. Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії захищають дисертації, як правило, у постійно діючій спеціалізованій вченій раді з відповідної спеціальності. Вчена рада ДНУ ЦІМТ має право подати до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти документи для акредитації спеціалізованої вченої ради, утвореної для проведення разового захисту, або звернутися з відповідним клопотанням до іншого вищого навчального закладу (наукової установи), де функціонує постійно діюча спеціалізована вчена рада з відповідної спеціальності.

4.7. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) формою навчання.

4.8. ДНУ ЦІМТ приймає участь в конкурсі на розміщення державного замовлення як наукова установа, яка на момент проведення конкурсу має ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за відповідною спеціалізацією.

4.9. Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, та вартість такої підготовки визначаються вченою радою ДНУ ЦІМТ з урахуванням ліцензійного обсягу, зазначеного в ліцензії ДНУ ЦІМТ, за якою він провадить освітню діяльність на третьому (освітньо – науковому) рівні вищої освіти, можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва та задоволення освітніх потреб аспірантів за відповідною спеціалізацією.  Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, а також порядок оплати освітньої послуги встановлюються у договорі (контракті), що укладається між науковою установою  ДНУ ЦІМТ та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов»язання щодо її оплати. Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням та вартість такої підготовки визначаються вченою радою наукової установи з урахуванням ліцензійного обсягу.

 

  1. V. Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою

5.1. Особи, які професійно провадять наукову, науково – технічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у ДНУ ЦІМТ без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці. Такі особи прикріплюються до ДНУ ЦІМТ строком до п’яти років. Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою передбачає повне та успішне виконання відповідної освітньо – наукової програми та навчального плану аспірантури ДНУ ЦІМТ згідно із затвердженими в установленому порядку індивідуальним навчальним планом та індивідуальним планом наукової роботи прикріпленої особи та публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді. Рішення про прикріплення до ДНУ ЦІМТ для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою осіб, які професійно провадять наукову, науково – технічну діяльність за основним місцем роботи, приймається вченою радою ДНУ ЦІМТ за рекомендацією наукового консультанта де передбачається виконання індивідуального плану наукової роботи.

5.2. Особи, прикріплені до ДНУ ЦІМТ з метою здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою, мають всі права і обов’язки, визначені у пунктах 1.10, розділу І, 14-17 цього Порядку. Науковий керівник особи, прикріпленої до ДНУ ЦІМТ з метою здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою, здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану та відповідає перед вченою радою ДНУ ЦІМТ за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового керівника.

5.3. У разі звільнення з роботи особа втрачає право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у ДНУ ЦІМТ та має право: продовжити свою підготовку для здобуття ступеня доктора філософії поза аспірантурою у ДНУ ЦІМТ, до якого особа зарахована на посаду науково-педагогічного чи наукового працівника (за умови прийняття відповідного рішення); вступити до аспірантури ДНУ ЦІМТ для здобуття відповідного ступеня за очною (денною, вечірньою) або заочною (дистанційною) формою навчання і зарахування їй відповідних кредитів ЄКТС, здобутих поза аспірантурою.

 

  1. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук (за умовами контракту) у докторантурі

6.1. З метою завершення роботи над науковими дослідженнями та оформлення їх результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для здобуття ступеня доктора наук особа має право вступити до докторантури ДНУ ЦІМТ (за умовами контракту).

Протягом строку перебування в докторантурі докторант (за умовами контракту) зобов’язаний захистити результати своїх наукових досягнень у вигляді дисертації, або опублікованої монографії, або наукової доповіді за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується МОН України, у спеціалізованій вченій раді.            Здобувач ступеня доктора наук у дисертації (монографії, сукупності наукових робіт) повинен представити узагальнення самостійних досліджень стосовно актуальної наукової проблеми (групи проблем) у межах однієї або кількох галузей знань, результати яких забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення, є достовірними та пройшли широку апробацію.

Перебування в докторантурі (за умовами контракту) не є обов’язковою умовою для подання наукових досягнень до спеціалізованої вченої ради та подальшого їх публічного захисту для здобуття ступеня доктора наук.

6.2. Докторантура відкривається за рішенням вченої ради ДНУ ЦІМТ, що затверджується наказом директора, за умови наявності трьох штатних працівників — докторів наук з відповідної або суміжної спеціальності. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук (за умовами контракту)  в докторантурі здійснюється за очною (денною) формою навчання.

6.3. Прийом до докторантури (за умовами контракту) або надання творчої відпустки здійснюється з урахуванням наукових, науково-технічних досягнень за обраною спеціальністю відповідно до встановлених вимог. До докторантури (за умовами контракту) приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

6.4. Для вступу до докторантури (за умовами контракту) вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає керівнику ДНУ ЦІМТ розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/ або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.

6.5. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників вчена рада ДНУ ЦІМТ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради ДНУ ЦІМТ. Перелік та строк подання документів, необхідних для вступу до докторантури (за умовами контракту) визначається в Правилах прийому в аспірантуру та докторантуру (за умовами контракту) в ДНУ ЦІМТ. Перелік повинен включати письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником ДНУ ЦІМТ, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури (за умовами контракту); копію диплома доктора філософії або кандидата наук. Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради ДНУ ЦІМТ щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена рада ДНУ ЦІМТ надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

6.6. Вчена рада ДНУ ЦІМТ в місячний строк розглядає висновки вченої ради щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури (за умовами контракту) та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту (за умовами контракту) наукового консультанта з числа штатних наукових працівників ДНУ ЦІМТ із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради ДНУ ЦІМТ затверджується наказом директора ДНУ ЦІМТ. На здійснення наукового консультування відводиться щороку 50 академічних годин навантаження на одного докторанта. Науковий консультант може здійснювати підготовку лише одного докторанта.

Атестація докторанта здійснюється постійно діючою спеціалізованою вченою радою з відповідної спеціальності. Якщо у ДНУ ЦІМТ, до якого зарахований докторант, не функціонує спеціалізована вчена рада з відповідної спеціальності, атестацію докторанта може здійснювати постійно діюча спеціалізована вчена рада з відповідної спеціальності іншого вищого навчального закладу (наукової установи) за клопотанням ДНУ ЦІМТ або за заявою докторанта.

6.8. Це положення поширюється на здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (за умовами контракту) у ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України».

 

VII. Прикінцеві положення

7.1. Це Положення розглядається та ухвалюється вченою радою ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» і затверджується та вводиться в дію наказом директора ДНУ ЦІМТ.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом розгляду та ухвалення вченою радою ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» Положення в новій редакції, яке затверджується та вводиться в дію наказом директора ДНУ ЦІМТ.

7.3. Після затвердження Положення в новій редакції попереднє Положення втрачає юридичну силу.