+38 044 272 22 05, +38 044 272 34 03

Київ, вул. Вознесенський узвіз, 22

office@cimt.com.ua

 • UKR

Положення про приймальну комісію в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України

І. Загальна частина

1.1. Приймальна комісія ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган ДНУ ЦІМТ, що створюється для проведення прийому вступників на навчання до аспірантури ДНУ ЦІМТ для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за ступенем доктора філософії та наукового рівня за ступенем доктора медичних наук.  Термін повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік. Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, наказу Міністерства освіти і науки України від 11.10. 2018р. № 1096 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015р. №1085 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році» ( із змінами та доповненнями), Правил прийому в аспірантуру та докторантуру в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» в 2019році (далі – Правила прийому), статуту ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» та Положення про Приймальну комісію в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»  (далі – Положення).

Положення розглядається та ухвалюється Вченою радою ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» відповідно до частини третьої статті 38 Закону.

1.2. Склад Приймальної комісії затверджується наказом директора ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», який є головою комісії.

Голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

До складу Приймальної комісії входять:

заступник (заступники) голови Приймальної комісії;

відповідальний секретар Приймальної комісії;

уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;

члени Приймальної комісії (керівники структурних підрозділів);

Заступником голови Приймальної комісії призначається заступник директора з наукової роботи ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України».

Відповідальний секретар Приймальної комісії призначається наказом директора ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» з числа провідних наукових працівників ДНУ ЦІМТ.

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається директором ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» до початку календарного року.

1.3. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу директора ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

-екзаменаційна комісія;

-апеляційна комісія;

Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних працівників інших навчальних та наукових закладів.

Екзаменаційні комісії утворюються для проведення вступних випробувань при вступі на навчання до аспірантури ДНУ ЦІМТ для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за ступенем доктора філософії на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). До складу цих комісій можуть входити (за згодою) наукові працівники ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» та інших навчальних та наукових закладів, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. З якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності, та/або спільного керівництва дослідженнями аспірантів, та/або спільного виконання освітньо-наукової програми або якщо здійснюється підготовка докторів філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою між вищим навчальним закладом і науковою установою. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знань відповідної мови вступником.

Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається науковий працівник ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», який не є членом екзаменаційних комісій. Порядок роботи апеляційної комісії затверджується директором ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України».

Наказ про затвердження складу екзаменаційної, апеляційної комісій підписується керівником ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» не пізніше 01 березня. Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом директора ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» з числа наукових працівників та адміністративного персоналу наукової установи.

1.4. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш ніж на третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки поспіль.

До складу Приймальної комісії, екзаменаційних комісій та апеляційної комісії не можуть входити особи, в яких є особиста заінтересованість до вступаючих до аспірантури у поточному році.

 

ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

2.1. Відповідно до Статуту ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», наявної ліцензії Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які розглядає та схвалює Вчена рада ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону.

2.2. Приймальна комісія:

– забезпечує інформування вступників з усіх питань вступу до аспірантури ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»;

– організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі в конкурсі до аспірантури;

– подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) отримані від вступників дані про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;

– координує діяльність ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

– організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання в аспірантуру та докторантуру ( за умовами контракту ) в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»;

– організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

– забезпечує оприлюднення на веб-сайті ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» цього Положення, Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством;

– приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

2.3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

 

IІІ. Організація роботи Приймальної комісії

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводять у терміни, передбачені Правилами прийому до аспірантури та докторантури (за умовами контракту) в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» та реєструють у прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначають такі дані вступника:

 • порядковий номер;
 • номер особової справи;
 • дата прийому документів;
 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • адреса і місце проживання (адреса реєстрації);
 • дата народження, стать;
 • відповідність наданих вступником документів переліку документів, необхідних для вступу до аспірантури;
 • причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання;
 • підпис вступника;
 • підпис члена приймальної комісії в одержанні повного пакету документів від вступника згідно до Правил прийому. Відмова у реєстрації заяви і документів вступника не допускається, крім випадків відсутності документів передбачених Правилами прийому до аспірантури та докторантури (за умовами контракту) в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» для реєстрації вступника. Під час реєстрації заяви і документів вступників з використанням автоматизованих систем обліку, сторінки журналу реєстрації роздруковують в кінці робочого дня, пронумеровують і підшивають в журнал, кожну сторінку візує відповідальний секретар Приймальної комісії (його заступник). Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візують підписами голова Приймальної комісії і відповідальний секретар та скріплюють печаткою ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України». У журналі реєстрації заяв вступників не допустимими є виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких, зазначають відповідну примітку, яку візує відповідальний секретар (його заступник), і скріплюють печаткою ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України».

3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, у разі виконання ним вимог Правил прийому до ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», і повідомляє про це вступника в письмовій або в іншій, встановленій Приймальною комісією, формі.

3.3. Для проведення вступного іспиту із спеціальності ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» формує екзаменаційну комісію і відомість вступного іспиту із спеціальності, вступне випробування з іноземної мови (в обсязі, який відповідає В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти) організовується в Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України. Особам, які допущені до складання вступних іспитів, видають екзаменаційний лист результатів вступних іспитів встановленої форми.

3.4. Розклад вступних іспитів, що проводить ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», затверджує голова Приймальної комісії. Розклад оприлюднюють шляхом розміщення на веб-сайті ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» та інформаційному стендах Приймальної комісії не пізніше, ніж за три дні до початку прийому заяв та документів на вступ на навчання до аспірантури.

3.5. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігають протягом одного року, після чого знищуються за актом.

 

ІV. Організація та проведення вступних іспитів

4.1. Гарант та члени проектної групи освітньо-наукової програми за спеціальністю 222 Медицина, спеціалізації Хірургія, за якою здійснюється підготовка докторів філософії та докторів наук в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», формують необхідні екзаменаційні матеріали: програму вступних іспитів, критерії оцінювання відповіді вступника тощо, та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів. Форма вступних випробувань і порядок їх проведення затверджують у Правилах прийому. Затверджені екзаменаційні матеріали тиражують в необхідній кількості і зберігають як документи суворої звітності.

4.2. На вступних іспитах повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь. Сторонніх осіб без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводять вступні випробування, не допускають.

4.3. Вступні іспити у формі усного іспиту, який включає відповіді на два теоретичних питання білету та презентацію дослідницької пропозиції проводять не менше, ніж два члени екзаменаційної комісії з кожним вступником. Для підготовки до відповідей на 3 (три) запитання в рамках програми для вступу до аспірантури на вступному іспиті вступнику надається бланк аркушу вступного іспиту за підписами членів екзаменаційної комісії і 40 хвилин часу. Під час проведення іспиту, члени екзаменаційної комісії відмічають правильність відповідей у протоколі іспиту, який по закінченню підписує вступник та члени екзаменаційної комісії. Інформацію про результати складання вступного іспиту оголошують вступникові в день його проведення. Бланк аркушу вступного іспиту зі штампом ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» зберігається в особових справах аспірантів протягом усього терміну навчання за умови вступу.

4.4. Бланк аркушу вступного іспиту у формі усного іспиту зі штампом ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» зберігає відповідальний секретар Приймальної комісії, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену. Бланки аркушів вступного іспиту роздають кожному вступнику в аудиторії, де проводять вступне випробування, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання бланка аркушу. Вступник зазначає прізвище у визначеному для цього місці на бланку аркушу вступного іспиту.

4.5. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними приладами, підручниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки), його відсторонюють від участі у випробуваннях, про що складають акт. На бланку аркушу вступного іспиту зі штампом ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» такого вступника член екзаменаційної комісії вказує причину відсторонення та час. За таку роботу виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за спеціальними умовами, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

4.6. Вступників, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускають. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть бути допущені до складання пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених термінів і розкладу проведення вступних випробувань.

4.7. Оцінка вступного іспиту за спеціальністю виставляється кожним членом екзаменаційної комісії у бланку аркушу у призначеному для цього місці у 100 – бальній шкалі оцінювання, і заноситься в екзаменаційний лист у день вступного випробування. ( Додаток №1)

4.8. Голова екзаменаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії.

4.9. Перескладання вступних випробувань з метою підвищення оцінки не дозволяється. Вступників, знання яких було оцінено кількістю балів, нижчими, ніж визначено Приймальною комісією та Правилами прийому, і потрібними для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за спеціальними умовами, до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускають.

4.10. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (далі – апеляція), повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки. Апеляцію розглядають не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається. Порядок подання і розгляду апеляції оприлюднюють та доводять до відома вступників до початку вступних випробувань.

 

 1. Зарахування вступників

5.1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднює Приймальна комісія ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у терміни, визначені Правилами прийому. У списку зазначають підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.        5.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступників приймають на її засіданні і оформлюють протоколом, в якому вказують умови зарахування.

5.3. На підставі рішення Приймальної комісії директор ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» видає наказ про зарахування вступників. Інформацію про зарахованих вступників доводять до їх відома та оприлюднюють.

5.5. Після видання директором ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» наказу про зарахування вступників на навчання, уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні позначки щодо зміни статусу вступника та верифікують у Єдиній базі накази про зарахування вступників на навчання у строки, встановлені Правилами прийому. За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми навчання складають звіт про результати прийому на навчання, який затверджують на засіданні Вченої ради ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України». Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.

 

 

Заступник голови Приймальної

комісії ДНУ ЦІМТ                                                 д.м.н.,професор В.М.Якимець

 

 

Відповідальний секретар                                      Н.Ф.Орленко

 

 

 

 

 

Виконавець: Орленко Н.Ф.

 

Додаток №1 до

Положення про Приймальну комісію в

ДНУ «Центр інноваційних медичних

технологій НАН України»

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Вступний іспит до аспірантури здійснюється у формі усного іспиту, який включає відповіді на два теоретичних питання білету та презентацію дослідницької пропозиції.

Підготовка відповіді – 40 хв.

 

Критерії оцінювання знань вступників до аспірантури:

Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник вступних випробувань, правильно виконавши всі завдання – 100 балів, а саме:

 1. Кожна правильна та повна відповідь на теоретичні питання оцінюється у 30 балів (усього: 2 х 30 = 60 балів).
 2. Максимальна кількість балів за дослідницьку пропозицію складає 40 балів.

 

Критерії оцінювання дослідницької пропозиції:

– наукова новизна – 7 балів;

– обґрунтованість – 7 балів;

– оригінальність науково-дослідних ідей – 7 балів;

– реалістичність науково-дослідних ідей – 7 балів;

– повнота викладення всіх структурних частин – 6 балів;

– переконлива презентація дослідницької пропозиції – 6 балів