+38 044 272 22 05, +38 044 272 34 03

Київ, вул. Вознесенський узвіз, 22

office@cimt.com.ua

 • UKR

Положення про приймальну комісію в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України

ВВЕДЕНО В ДІЮ ЗАТВЕРДЖЕНО
 

Наказом директора

ДНУ «ЦІМТ НАН України»

 

 

Вченою радою

ДНУ «ЦІМТ НАН України»

 

 

від «____» ____20___ р. №____

 

Протокол засідання

від «____» __________ 20___р. № _____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Приймальну комісію в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

 

І. Загальна частина

1.1. Приймальна комісія ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (далі – Центр), що створюється для проведення прийому вступників на навчання до аспірантури в Центр для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за ступенем доктора філософії та наукового рівня за ступенем доктора медичних наук.  Термін повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік. Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, наказу Міністерства освіти і науки України від , наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015р. №1085 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році» ( із змінами та доповненнями), Правил прийому в аспірантуру та докторантуру в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» в 2022 році (далі – Правила прийому), Статуту Центру та Положення про Приймальну комісію Центру (далі – Положення).

Положення розглядається та ухвалюється Вченою радою Центру відповідно до частини третьої статті 38 Закону.

1.2. Склад Приймальної комісії затверджується наказом директора Центру, який є головою комісії.

Голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

До складу Приймальної комісії входять:

заступник (заступники) голови Приймальної комісії;

відповідальний секретар Приймальної комісії;

уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;

члени Приймальної комісії (керівники структурних підрозділів);

Заступником голови Приймальної комісії призначається заступник директора з наукової роботи Центру.

Відповідальний секретар Приймальної комісії призначається наказом директора Центру з числа провідних наукових працівників Центру.

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається директором Центр удо початку календарного року.

1.3. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу директора Центру утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

-екзаменаційна комісія;

-апеляційна комісія;

Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних працівників інших навчальних та наукових закладів.

Екзаменаційні комісії утворюються для проведення вступних випробувань при вступі на навчання до аспірантури Центру для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за ступенем доктора філософії на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). До складу цих комісій можуть входити (за згодою) наукові працівники Центру та інших навчальних та наукових закладів, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. З якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності, та/або спільного керівництва дослідженнями аспірантів, та/або спільного виконання освітньо-наукової програми або якщо здійснюється підготовка докторів філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою між вищим навчальним закладом і науковою установою. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знань відповідної мови вступником.

Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається науковий працівник Центру, який не є членом екзаменаційних комісій. Порядок роботи апеляційної комісії затверджується директором Центр у.

Наказ про затвердження складу екзаменаційної, апеляційної комісій підписується керівником Центру не пізніше 01 березня. Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом директора Центру з числа наукових працівників та адміністративного персоналу наукової установи.

1.4. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш ніж на третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки поспіль.

До складу Приймальної комісії, екзаменаційних комісій та апеляційної комісії не можуть входити особи, в яких є особиста заінтересованість до вступаючих до аспірантури у поточному році.

 

ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

2.1. Відповідно до Статуту Центру, наявної ліцензії Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які розглядає та схвалює Вчена рада Центру відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України «Про вищу освіту».

2.2. Приймальна комісія:

– забезпечує інформування вступників з усіх питань вступу до аспірантури Центру;

– організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі в конкурсі до аспірантури;

– подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО) отримані від вступників дані про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в ЄДЕБО;

– координує діяльність Центру щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

– організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання в аспірантуру та докторантуру (за умовами контракту) в Центрі;

– організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

– забезпечує оприлюднення на веб-сайті Центру цього Положення, Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством;

– приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

2.3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

 

IІІ. Організація роботи Приймальної комісії

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводять у терміни, передбачені Правилами прийому до аспірантури та докторантури (за умовами контракту) в Центр та реєструють у прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою приймальної комісії журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначають такі дані вступника:

 • порядковий номер;
 • номер особової справи;
 • дата прийому документів;
 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • адреса і місце проживання (адреса реєстрації);
 • дата народження, стать;
 • відповідність наданих вступником документів переліку документів, необхідних для вступу до аспірантури;
 • причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання;
 • підпис вступника;
 • підпис члена приймальної комісії в одержанні повного пакету документів від вступника згідно до Правил прийому. Відмова у реєстрації заяви і документів вступника не допускається, крім випадків відсутності документів передбачених Правилами прийому до аспірантури та докторантури (за умовами контракту) в Центр для реєстрації вступника. Під час реєстрації заяви і документів вступників з використанням автоматизованих систем обліку, сторінки журналу реєстрації роздруковують в кінці робочого дня, пронумеровують і підшивають в журнал, кожну сторінку візує відповідальний секретар Приймальної комісії (його заступник). Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візують підписами голови Приймальної комісії і відповідальний секретар та скріплюють печаткою приймальної комісії. У журналі реєстрації заяв вступників не допустимими є виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких, зазначають відповідну примітку, яку візує відповідальний секретар (його заступник), і скріплюють печаткою приймальної комісії.

3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, у разі виконання ним вимог Правил прийому в Центр, і повідомляє про це вступника в письмовій або в іншій, встановленій Приймальною комісією, формі.

3.3. Для проведення вступного іспиту із спеціальності Центр формує екзаменаційну комісію і відомість вступного іспиту із спеціальності, вступне випробування з іноземної мови (в обсязі, який відповідає В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти) організовується в Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України. Особам, які допущені до складання вступних іспитів, видають екзаменаційний лист результатів вступних іспитів встановленої форми.

3.4. Розклад вступних іспитів, що проводить Центр, затверджує голова Приймальної комісії. Розклад оприлюднюють шляхом розміщення на веб-сайті Центру та інформаційному стендах Приймальної комісії не пізніше, ніж за три дні до початку прийому заяв та документів на вступ на навчання до аспірантури.

3.5. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігають протягом одного року, після чого знищуються за актом.

 

ІV. Організація та проведення вступних іспитів

4.1. Гарант та члени проектної групи освітньо-наукової програми за спеціальністю 222 «Медицина» та певною спеціалізацією, за якою здійснюється підготовка докторів філософії та докторів наук в Центрі, формують необхідні екзаменаційні матеріали: програму вступних іспитів, критерії оцінювання відповіді вступника тощо, та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів. Форма вступних випробувань і порядок їх проведення затверджують у Правилах прийому. Затверджені екзаменаційні матеріали тиражують в необхідній кількості і зберігають як документи суворої звітності.

4.2. На вступних іспитах повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь. Сторонніх осіб без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводять вступні випробування, не допускають.

4.3. Вступні іспити у формі усного іспиту, який включає відповіді на два теоретичних питання білету та презентацію дослідницької пропозиції проводять не менше, ніж два члени екзаменаційної комісії з кожним вступником. Для підготовки до відповідей на 3 (три) запитання в рамках програми для вступу до аспірантури на вступному іспиті вступнику надається бланк аркушу вступного іспиту за підписами членів екзаменаційної комісії і 40 хвилин часу. Під час проведення іспиту, члени екзаменаційної комісії відмічають правильність відповідей у протоколі іспиту, який по закінченню підписує вступник та члени екзаменаційної комісії. Інформацію про результати складання вступного іспиту оголошують вступникові в день його проведення. Бланк аркушу вступного іспиту зі штампом Приймальної комісії зберігається в особових справах аспірантів протягом усього терміну навчання за умови вступу.

4.4. Бланк аркушу вступного іспиту у формі усного іспиту зі штампом приймальної комісії зберігає відповідальний секретар Приймальної комісії, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену. Бланки аркушів вступного іспиту роздають кожному вступнику в аудиторії, де проводять вступне випробування, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання бланка аркушу. Вступник зазначає прізвище у визначеному для цього місці на бланку аркушу вступного іспиту.

4.5. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними приладами, підручниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки), його відсторонюють від участі у випробуваннях, про що складають акт. На бланку аркушу вступного іспиту зі штампом Центру такого вступника член екзаменаційної комісії вказує причину відсторонення та час. За таку роботу виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за спеціальними умовами, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

4.6. Вступників, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускають. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть бути допущені до складання пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених термінів і розкладу проведення вступних випробувань.

4.7. Оцінка вступного іспиту за спеціальністю виставляється кожним членом екзаменаційної комісії у бланку аркушу у призначеному для цього місці у 100 – бальній шкалі оцінювання, і заноситься в екзаменаційний лист у день вступного випробування. ( Додаток №1)

4.8. Голова екзаменаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії.

4.9. Перескладання вступних випробувань з метою підвищення оцінки не дозволяється. Вступників, знання яких було оцінено кількістю балів, нижчими, ніж визначено Приймальною комісією та Правилами прийому, і потрібними для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за спеціальними умовами, до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускають.

4.10. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні в Центрі (далі – апеляція), повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки. Апеляцію розглядають не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається. Порядок подання і розгляду апеляції оприлюднюють та доводять до відома вступників до початку вступних випробувань.

 

 1. Зарахування вступників

5.1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднює Приймальна комісія Центру відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у терміни, визначені Правилами прийому. У списку зазначають підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

5.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступників приймають на її засіданні і оформлюють протоколом, в якому вказують умови зарахування.

5.3. На підставі рішення Приймальної комісії директор Центру видає наказ про зарахування вступників. Інформацію про зарахованих вступників доводять до їх відома та оприлюднюють.

5.4. Після видання наказу про зарахування вступників на навчання, уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в ЄДЕБО протягом доби відповідні позначки щодо зміни статусу вступника та верифікують в ЄДЕБО накази про зарахування вступників на навчання у строки, встановлені Правилами прийому. За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми навчання складають звіт про результати прийому на навчання, який затверджують на засіданні Вченої ради Центру. Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.

 

 

Голова Приймальної комісії

ДНУ «Центр інноваційних медичних

технологій НАН України»,

д.м.н., професор                                                                       Іван ТОДУРОВ

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець: Орленко Н.Ф.

 

 

Додаток №1 до

Положення про Приймальну комісію в

ДНУ «Центр інноваційних медичних

технологій НАН України»

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Вступний іспит до аспірантури здійснюється у формі усного іспиту, який включає відповіді на два теоретичних питання білету та презентацію дослідницької пропозиції.

Підготовка відповіді – 40 хв.

Критерії оцінювання знань вступників до аспірантури:

Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник вступних випробувань, правильно виконавши всі завдання – 100 балів, а саме:

 1. Кожна правильна та повна відповідь на теоретичні питання оцінюється у 30 балів (усього: 2 х 30 = 60 балів).
 2. Максимальна кількість балів за дослідницьку пропозицію складає 40 балів.

 

Критерії оцінювання дослідницької пропозиції:

– наукова новизна – 7 балів;

– обґрунтованість – 7 балів;

– оригінальність науково-дослідних ідей – 7 балів;

– реалістичність науково-дослідних ідей – 7 балів;

– повнота викладення всіх структурних частин – 6 балів;

– переконлива презентація дослідницької пропозиції – 6 балів.