+38 044 272 22 05, +38 044 272 34 03

Київ, вул. Вознесенський узвіз, 22

office@cimt.com.ua

 • UKR

ПРАВИЛА прийому в аспірантуру та докторантуру (за умовами контракту) в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» на 2022 рік

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ВВЕДЕНО В ДІЮ ЗАТВЕРДЖЕНО
 

Наказом директора

ДНУ «ЦІМТ НАН України»

 

 

Вченою радою

ДНУ «ЦІМТ НАН України»

 

 

від «____» ____20___ р. №____

 

Протокол засідання

від «____» __________ 20___р. № _____

 

 

 

ПРАВИЛА

прийому  в аспірантуру та докторантуру (за умовами контракту) в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» на 2022 рік

 

Правила прийому до аспірантури та докторантури (за умовами  контракту) в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (далі-Центр, ЦІМТ) у 2022 році розроблені відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. №1556-VII; Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016р. № 261; наказу МОН України від 06.11.2015р. № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015р. № 266»;  наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року №1098 «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році»; наказу Міністерства освіти і науки України № 1459-л від 17.09.2018, Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук (за умовами контракту) в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України».

 

 1. Загальні положення

1.1. Правила прийому до аспірантури та докторантури (за умовами  контракту) в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (далі-Правила прийому) на 2022 рік  розглядаються та затверджуються Вченою радою ЦІМТ і вводяться в дію наказом директора Центру. Оприлюднюють Правила прийому на офіційному веб-сайті ДНУ ЦІМТ. Для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з спеціальності 222 «Медицина», спеціалізації  «Хірургія».

1.2. Провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» здійснюється відповідно до отриманої ліцензії в галузі 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізації  «Хірургія».

1.3. Організацію прийому вступників до аспірантури та докторантури ( за умовами контракту) в Центрі здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Центру, затвердженим Вченою радою і введеним в дію наказом директора ЦІМТ відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 « Про затвердження Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу». «Положення про приймальну комісію ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» оприлюднюють   на офіційному веб-сайті Центру.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором ДНУ ЦІМТ. Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури, вирішує приймальна комісія на своїх засіданнях.

 

 1. Прийом на навчання для здобуття освітньо-наукового та наукового рівнів вищої освіти в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

2.1. Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії в Центрі проводиться в  за очною (денною та вечірньою) та заочною (дистанційною) формами навчання, а також поза аспірантурою для працівників, які професійно здійснюють наукову діяльність за основним місцем роботи у ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України».

2.2. Підготовка осіб в аспірантурі за державним замовленням здійснюється виключно за очною (денною, вечірньою) формою навчання. Підготовка поза державним замовленням та за іншими формами навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб.

2.3. До аспірантури на конкурсній основі зараховуються особи, громадяни України, які здобули вищу освіту ступеня магістра (освітньо – кваліфікаційний рівень спеціаліста) з спеціальності 222 «Медицина» та пройшли первинну спеціалізацію (інтернатуру) з хірургії. Нормативний строк підготовки доктора філософії 4 роки.

2.4. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук в докторантурі здійснюється за очною (денною) формою навчання (за умовами контракту).

2.5. Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі становить два роки.

2.6. До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (ступінь кандидата наук), наукові здобутки та не менше, ніж 10 опублікованих наукових статей у фахових виданнях за темою дисертації (зокрема, не менше, ніж 2 статті в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

2.7. Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, та вартість такої підготовки визначаються Вченою радою ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» з урахуванням ліцензійного обсягу, зазначеного в ліцензії, за яким  провадить ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» освітню діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, та можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва на задоволення освітніх потреб аспірантів та докторантів (за умовами контракту) за спеціалізацією «Хірургія».

 

 1. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

3.1. Підготовка осіб у аспірантурі здійснюється:

– за рахунок видатків державного бюджету ( за державним замовленням );

-за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад на проведення  наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук);

– за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року №673.

3.2. Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, а також порядок оплати освітньої послуги встановлюються у договорі (контракті), що укладається між науковою установою та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. Типовий договір про надання освітніх послуг між науковою установою та фізичною (юридичною) особою затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2020р. №735. Кількість аспірантів, докторантів (на умовах контракту), підготовка яких здійснюється поза державним замовленням та вартість такої підготовки визначаються Вченою радою наукової установи з урахуванням ліцензійного обсягу.

3.3. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в державних і комунальних закладах вищої освіти за тим самим ступенем освіти та спеціалізації за умови відшкодування до державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658 (із змінами).

 

 1. Строки прийому документів, вступних іспитів та зарахування на навчання

4.1. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зара-хування на навчання до аспірантури проводяться в терміни відповідно до наказу МОН від 15.10.2020р. №1274 «Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році»,  листа Відділу наукових і керівних кадрів НАН України від 05.04.2018р. № 10/35 «Щодо порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук».

Етапи вступної кампанії до аспірантури Денна, вечірня, заочна  форми навчання
Прийом заяв та документів, з 14 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18 год. 00 хв.

10 вересня 2022 року

Вступні іспити проводяться з 12 вересня до 30 вересня

2022 року

Термін зарахування аспірантів 01 листопада  2022р.

 

4.2. Подання документів для вступу до аспірантури ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» здійснюється до 10 вересня поточного року; до 30 вересня проводяться вступні іспити та приймальна комісія формує список рекомендованих до зарахування; у разі виникнення потреби внесення змін до затверджених обсягів державного замовлення на поточний рік наукові установи НАН України подають відповідні пропозиції та обгрунтування до Відділу наукових і керівних кадрів НАН України не пізніше 10 жовтня; зарахування аспірантів здійснюється з 1 листопада.

4.3. Вступні випробування до аспірантури ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» складаються з іспиту із спеціальності 222 «Медицина», спеціалізації «Хірургія» (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра (спеціаліста) з відповідної спеціальності) та іспиту з іноземної мови (в обсязі, який відповідає В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання іноземної мови відповідним дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

4.4. Вступний іспит із спеціальності складається першим.

 

 1. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі в аспірантуру та докторантуру (за умовами контракту) ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

5.1 Для вступу до аспірантури у ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» необхідно надати такі документи:

1)      заяву на ім’я директора;

2)  завірену копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності з додатком;

3)      копію сертифіката спеціаліста (інтернатура, завірену);

4)      копію трудової книжки (завірену);

5)      ксерокопію паспорта;

6)      ксерокопію довідки з ідентифікаційним кодом;

7)   список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності); вступники до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукову доповідь (реферат) з обраної ними наукової спеціальності;  дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;

8)    сертифікат на підтвердження знання англійської мови тестів TOEFL, або

International English Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment (за наявності), або інші сертифікати аналогічного рівня, відповідно до чинної законодавчої бази.

9)    4 фотокартки 3х4.

Паспорт, оригінали документів (диплом магістра (спеціаліста) з додатком, серитифікат спеціаліста (інтернатура), диплом про вищу освіту з додатком, сертифікати пред’являються особисто.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

 1. Організація прийому до аспірантури

6.1 Для прийому вступників на здобуття ступеня доктора філософії наказом директора створюється приймальна комісія, що організовує прийом документів, вступні іспити, виконує конкурсний відбір претендентів на зарахування.

6.2 До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому.

6.3 Оприлюднення списку осіб, допущених до складання вступних випробувань здійснюється через офіційний веб-сайт ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України».

Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до вступних випробувань до аспірантури у зв’язку з неподанням у встановлені терміни документів.

 

 1. Вступні випробування до аспірантури у ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

7.1. Вступники до аспірантури ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» складають вступні іспити з:

1) спеціальності (в обсязі відповідної програми освітнього рівня магістра/спеціаліста з відповідної спеціальності та спеціалізації);

2) іноземної мови (англійської, німецької, французької) в обсязі, що відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

Вступні іспити мають однаковий ваговий коефіцієнт.

Вступник, що підтвердив свій рівень знань іноземної мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, сертифікатом Сambridge English Language Assessment рівня B2, або сертифікатів аналогічного рівня, згідно чинного законодавства, звільняється від складання вступного іспиту, та зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови за найвищим балом.

7.2. Сума вагових коефіцієнтів іспитів становить 1. Оцінка результатів вступних випробувань здійснюється за 100-бальною шкалою. Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів вступного іспиту зі спеціалізації та іноземної мови, помножених на вагові коефіцієнти.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні впродовж одного календарного року. Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формуватиметься (за 100-бальною шкалою) за формулою:

КБ= 0,5×ІС+ 0,3×ІМ+ 0,15×ДБ+0,05×БД,

де:

ІС – оцінка вступного іспиту зі спеціальності;

ІМ – оцінка вступного іспиту з іноземної мови;

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення;

БД – середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 200-бальною шка-лою). (Додаток 1).

Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховуватиме фахова атестаційна комісія по прийому вступного іспиту зі спеціальності.

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні та наукові досягнення

 

Навчальні та наукові досягнення Кількість балів
Публікації у фахових виданнях 10 (кожна стаття)
Публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science 20 (кожна стаття)

 

Диплом переможця та призера міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад

 

І місце – 20

ІІ місце – 15

ІІІ місце – 10

Патент або авторське свідоцтво 15

 

7.3. Вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії не допускається.

7.4. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали до-кументи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

7.5. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою, визначеною цими правилами прийому.

7.6. Перескладання вступних випробувань не допускається.

7.7. У разі однакових конкурсних балів при зарахуванні до аспірантури перевагами вважаються: наукові публікації, патенти на винахід та/або інші наукові здобутки.

 

 1. Проведення вступних випробувань

8.1. Вступний іспит із спеціальності 222 «Медицина», спеціалізації «Хірургія» буде проводитись в усній формі.

8.2. Для проведення вступного іспиту із спеціальності створюється екзаменаційна  комісія, до складу якої входять три особи, які призначаються директором ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України». 8.3. До складу екзаменаційної комісії залучаються доктори та кандидати наук, доктори філософії, які відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми і проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та спеціалізацією.

8.4. Вступний іспит з іноземної мови буде проводитись в усній та письмовій (тести) формі. До складу предметної комісії з іноземної мови будуть залучатися особи, з Центру  наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України та їх підрозділів (розпорядження Президії НАН України).

 

 1. Зарахування до аспірантури

9.1. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

9.2. Зарахування на загальних підставах проводиться за сумою балів, отриманих за вступні іспити, та додаткові бали, нараховані за навчальні та наукові досягнення.

9.3. У разі одержання однакової кількості балів за результатами складання вступних іспитів переважне право при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники, які:

– мають наукові публікації;

– успішне закінчення магістратури, отримавши диплом магістра (спеціаліста) з відзнакою;

– мають сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови TOEFL, або International English Language Testing System, сертифікат Сambridge English Language Assessment рівня B2, або сертифікатів аналогічного рівня,;

– отримали більш високий бал за результатами складання іспиту з наукової спеціальності;

– мають стаж роботи за фахом;

9.4. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, мають право на зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб.

9.5. Рішення конкурсної комісії погоджується з НАН України.

9.6. У встановлений строк відбувається оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за рахунок коштів державного бюджету, та за умови виконання набору до аспірантури за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

9.7. Рішення про зарахування до аспірантури затверджується наказом ди-ректора ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      який оприлюднюється в установленому порядку.

9.8. Розмір стипендії при денній формі навчання у аспірантурі встановлю-ється згідно чинного законодавства.

 

 1. Організація прийому до докторантури (за умовами контракту) в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

На науковому рівні вищої освіти підготовка докторів наук  в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» здійснюється без отримання ліцензії за умовами контракту. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук в докторантурі здійснюється за очною (денною) формою навчання. Нормативний строк підготовки у докторантурі становить два роки.   Підготовка в докторантурі завершується захистом наукових досягнень.

10.1. Для вступу до докторантури (за умовами контракту) вступник не менше, ніж за два місяці до вступу подає Вченій раді ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» розгорнуту пропозицію, в    якій міститься план дисертаційної роботи та (або) інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.

10.2. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників Вчена рада ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»  заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури.

10.3. Вчена рада ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних наукових працівників із ступенем доктора наук/професора з відповідної спеціальності.

 

 1. Прийом документів до докторантури (за умовами контракту)

11.1. До докторантури (за умовами контракту) приймаються особи (громадяни України), які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

11.2 Прийом документів для вступу до докторантури (за умовами контракту) здійснює приймальна комісія ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» відповідно термінів прийому до аспірантури.

11.3. Для вступу до докторантури (за умовами контракту) у ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» необхідно надати такі документи:

1)      заяву на ім’я директора;

2)    завірену копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності;

4)      копію сертифіката спеціаліста про закінчення інтернатури (завірену);

5)      копію диплома доктора філософії або кандидата наук;

6)  письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

7)      рішення Вченої ради ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України».

8)      ксерокопію паспорта;

9)    ксерокопію довідки з ідентифікаційним кодом;

10)    список опублікованих наукових праць і винаходів.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

12.Зарахування до докторантури

12.1.Зарахування до докторантури здійснюється наказом директора ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»  на підставі рішення Вченої ради та представлених документів до приймальної комісії.

 

 

 

 

 

 

Голова Приймальної комісії

ДНУ «Центр інноваційних медичних

технологій НАН України»,

д.м.н., професор                                                                       Іван ТОДУРОВ

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Додаток 1

До Правил прийому в аспірантуру

та докторантуру (за умовами контракту)

в ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

 

 

ТАБЛИЦЯ 

 обчислення середнього балу додатку до диплому про вищу освіту        

 

200-бальна система 100-бальна система П’ятибальна система
180-200 90-100

(відмінно)

«5» (відмінно)
140-179 70-89

(добре)

«4» (добре)
100-139 50-69 (задовільно) «3» (задовільно)
99 < 49 < (незадовільно) «2» (незадовільно)